Получение и исследование влияния модифицированных форм фосфогипса как производных гнутоцепочных полимеров на их физико-механические и теплофизические свойства тема автореферата и диссертации по химии, 02.00.16 ВАК РФ

Волошин, Олег Михайлович АВТОР
кандидата химических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Киев МЕСТО ЗАЩИТЫ
1993 ГОД ЗАЩИТЫ
   
02.00.16 КОД ВАК РФ
Автореферат по химии на тему «Получение и исследование влияния модифицированных форм фосфогипса как производных гнутоцепочных полимеров на их физико-механические и теплофизические свойства»
 
Автореферат диссертации на тему "Получение и исследование влияния модифицированных форм фосфогипса как производных гнутоцепочных полимеров на их физико-механические и теплофизические свойства"о»

(, !,//_,л '

' АКАДЕМГН 1ШК ТКРАШГ

1НСТИТУТ Х1М11 ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРШ ДШЯУЦ

НА ПРАВАХ РУКОПИСУ

ВОЛОШИН Олег Михайлович

О ДЕРЖАНИЯ I ДОСЛШЖЕННЯ ВПЛШУ МОДИФ1КОВАНИХ ФОРМ ФОСФОППСУ ЯК НАПОВНЮВАЧ1В ГНУЧКОЛАНШОГОВИХ ПОЛ1МЕР1В НА Ф13ИК0-МЕХАН1ЧН1 ТА ТЕПЛ0Ф13ИЧН1 IX ВЛАСТИВОСТ1

02.00.16 - х|и1я I технолог! я кбыпозицГйних цатер! ад1в

АВТОРЕФЕРАТ

дисертац! I на здобуття вченого ступени кандадата х'мчних наук

КиК в - 1993

Робота виконана на кафедрГ ф)зики РI вненського державного педагог 1 чного ,1 нституту

Науковий керtвник - доктор х1м!чяих наук, акадом!к МЛИЯ B.C. Колупаа

• Сф1и,1йн1 опойенти:' доктор хШ1чних наук . ' : . . 'В. П. Шумсьюй

доктор ф!зяко-математичних наук/ ■Гфофосор- Mili Шуч

ПровIдна установа: Институт xlMtt поверхн! АН УкраГни

■ Захкст в1дбудеться ¿^./¿с.:-/^ 1993 р: .

о 10 год.. 00 хв.. на' sactданн 1 .СП9Ц1ал1.зовгано| Ради. Д ,016.18.01 э захисту. дисертацИ ■ на. ¿/(обуття вченого ступени доктора х1м1чню наук при iHCTiiT.yTi xiMi ! високомолекулярних сполук АН Укрйни. зе эдресою: 253660,■ ШС:1,"КиГв~160,-Харк1вське шосе,• 48.

' S дисертаШбю можна ознайомитись в б1бл1отец1* 1нституту Автореферат роз 1 сланий " Зр " ' 1993- р.

ВчаниЯ секретар Спец! ал! зовано! редзг доктор х1ы!чнжх наук

здшяяа характеристика роботи

akttaifflbhictb роботи. Впровадження в народна господарство но-I т0хк1ки потребу б гошуку нових матер1ал$в, серед яких яров1д~ м!сцэ займають гетерогенн! композицИ на основ! багатотоннаж-Е;пал{мер4в, застосування'яких.дозволяв розв'язати проблему ма-pfajio- та енергоемност!.

змнити структуру-пшимвр! в на р!зних р.1внях п орган!зац?г , в'1дпов!'дйо !. властивост!,- можна разними, способами. .Одним з КНлыи трсп'ективних з них е' введения в дол! мер дисперсию, на-знювачtв яи орган! чео! , так t неорганично! природа.

Однак, поява нових наповкювач1в - досять-таки р{Дк1сяа"под1я. зв'язку з цим парспективниш е досл!даення, як! пов'язан! з потам нових,. н9традац1йнйх- . шрсшкоподiйних др! бнодасперсних на-3H®Ba4tB, Еивченням основных законоШрностей сумЛщення'та нерезки 1х з пол!мерами, модиф1кац11 шверхн!. частинок наповнювач1в зтрдаання на !х основ t' ПКМ. - Найб!льи актуальниш е проблема ви-гастання в якост! . нашвшовач! в для голПлерких матер!ал!в непо-зотних в!дход!в , ptssHx • виробництв, що кр[м покращэння t (або) цзннй нових властивостей пал1мерйш . кошозщ!йним матер! злам гаоляе (хоч ча'стково) розв'язати еколог1чэу проблем у. ■ Робота крорданувалась НаукЬвою- Радею АН Укра! ни "Пол!мерн! ¡ггозиц!йн( матер !алй"' t е часгиною комплексно! теки "Шляхи на-¡вленого рёгулювання релаксакшйних. i терм1чних властивостей-ерогенних полtмерник систем на ochobi гнучколанцюгових полше--( номер державно! . реестрани 05.8S.000Q210, 1986-19916 p.p.). ;

мета роботи: • . ляхом модиф!кац11 неорганичного синтетичного фосфоппсу (ФГ) -дставяика багатотоннэжних м;иеральких в!дмд!в х1м!чна! иро-ловост1 Гонами вакких металtв отримати як юно новий клас то-ц■ альних наповкювачi в для гнучколанцюгових пол1мерт; з основ! пол!в!н!лхдориду, як типового яредстзвшша багатотоЕ-чих гнучколанцкгових пол!мер!в, шляхом введения в нього дге-:них наггеанювачгв у витлядг модиф! кованих форм фосфог!псу, зобити композит Ян! материала з покрааеняи комплексом ф1зако-; четх властавостег?:. '

шчита бпжё нсвих диспероних насовкгсвачт на структурна-, ^1зга<с-механ1чки термолинам!чн! та Т9пясф1згчнг хзрак-

твриетики полШершх. .систем в полях р!зяо! природа;

- виксристовуючи пршущення про структурву -орган 1зац:ы аморфних пдл!мвр1в, о-гршата ряд анал1чичзюс сп1вв!дношенъ/як! дозволять: прогнозуЕати в'язкспружн! властивост! тетррогенаих лол!мернкх снегом; •

- встаноиии, виходята з результат;в експериментальних досл!д-жень,. корв-шияний - взаемозв'яаск м1ж ф1зико-махан1чними, ф!зико— х!м!чнимй та таплоф!зимними властивостяма композита в залажност! . з,1д типу тз к1лькаст1 !нгред!ент1з.

^ НАУКОВА НОВИЗНА РОБОТИ:

- вперте розробдено методику мадиф1кзц11 неорган! чного сштетич- . .кого фосфог1Ясу 1 снами: езккйх кет ал! в БЬг+, , Б5.3+, зг!дао-: лко! отримано.,як1сно нов! диспэрсн! нашвнхшач! ¿Грь, ФГ^ та 'ФГВ1"'для прл!в!Я!л2лориду; •-.- - •

г показано, що модЕф1к6вааг'форйш фзсфсг!псуе екологьчнг тастшк/. 1-, -виступаши б рол! наповншач1в, можуть, на .в!да!ву 'в!д . вкх!д-наго фосфог1псу та типоеих глиешстих ;м!аеральккх -наповнавач^в, : 'б1льш !нтенслЕнс . зм!нн>ваги ф1зйко~м&хан!чн1, - структ-урно-об' ша1 ,■■ ' термодинам 1чн1 . та тепла$1зЕчн1 характеристики ПКМ, будучи' ¿дно- г часно 1 тершстабш за-гарами для ^Х-сист&м;"' V '•>/_:•••

'- на основ! ПВХ, 'шляхом ■ введэлня в еього дкслерсигх наиовнювач!в/ у Е2гляд; модиф1ксвакйх форм- фоофсг.'псу,^стр;1мано нов! ШШ з - сокращении комплэксрм ф!зико-хгм! чнигАлаетиЕосг'вй; • . " "• ; '•■ встакозлешй корвляШйний езаемозз'язок м 1 к' ф 1зикс-мвханIчнимм, ■ ф1зкхо-х!М1 чнши та твплоф!з№ШИ>ла властивостями отрицания .кощо-~ ;• , зиц!й в зздежнсст! ыд типу та кГлькост^ 1нрред1ент1в;"' ■ ■'.•";"■ : - отримано р'вняння стану . ПБХ-'систем, на основ!, рсзз'язку якого-назначено максимально доиустиму ачу'тр!щн» найругу в дасл1джувашх:\ ПКМ, шо дозволило ярогнозуваги данам чн! в'язкопружн! властшзос^!- -огтанн1х. ' - > --' ',.-.

.ПРАКТИЧНА -зайЙИСТЬЭДЗСЗЙ:: : ;

- зэпрояояован! нсе! дистрсш наповнмвач!. гяучколанцкгозй л Г-.' Н!ЙШХ ВШрйЕИГ ПОЯ!^»р1В1 у. вагЛЯД!.. МОДИф1КОВаШЖ форм фосфор!Я- -

су, ■ внкораегання якгх в!дкриээг шляха рэзЕ'язання еколаг!чких-' врослэм та дозволяй з визиги. ссиЯвартють пол!мерно; щюдукцП' зз рахукск вязиаиао казькс! вартост? •.наповнжвзИв на баз- в!дхол'|ь Х1чта1 промвоукзвсст!;.

> ашачэю/.сЕтамалъвна .склад -га технолог гчагз,' рожам отрпманкя

новях ПКМ на основ! .пол1в1н1дх.порид!у;

- з широкому 1нтврвал1 температур та вмЮТу ФГ, ФГ?Ь, ФГН^, <sr„± ВИВЧ9Н1 ф(зико-х1м1чя1 властивост! :ПКМ;

- творягично вствновлено t експершенталыю пгдтвердаана область !зотропяост! отримаких ПКМ при 1х дянам! чному наваятажеяш, що з1дкривае шляхи практичного застссуЕання ГГЕСГЛ в облает! данамгчних юл1в; • ■ ■

- розраблёво вимгрювальнкЁ комплекс для ¡щфокотемгоратурнш: до-улдаень- тэптземностг та 'т9ШюпрсБ1дност1 ПКМ;

■ розроблено ■! anpoöoEaao пакет прикладных програм для комплекс-¡их досшджень н'язкопрухних та те*шоф1зичяих властивостей ПК1Л; • теоретики розрзхунки та результата "експериментальнзз. досл!д-внь дозволили отримата ;дол1мерн1 сястемк з.Шдвщенов працездат-1СТВ, як1 .задов ыьняють чимогам 5вржплан1в HaSEasmratorax. НДР ХВС АК Укра! ни. !ПБ 1м. A.B.- Думансрого АН 7кра! ни, 1ВС АН Pott , РДШ МО Укра! ни (шифр НДР - 2.(1.45).

П0Я03ШШ, RKI ЗАХИЩДЮТЬСЯ: .

методика отримання новях дисперсиях нашовЕювач!в гнучколанцюго-сх аморфних пелIмерш на основ! фсафоПпсу, модиф!кованого 1 с-на-i важкпх-мвталШ РЪ2+Г Б13+; .

технолог!я-отримання гетёрогенних полгмерних. систем, на .основГ Я, наповненогс .диспэрсними модаф!ковааими формами фосфоп'псу; законоМрност! .зшш структурно-об'вмшх, в'язкопружних та теп->ф1зичша зластивостей полимера- при- введена! в ньиго \ диедзрених .зькомолекуляржх-дом!шок; - -

теоретично обгрунтований t' вкперимвнтвльно Шдтверджвнгй метод правленого регулюва'ння ф!зшсо-х{м!чних. властзшостбй полШерних тем типу-:- "по/Лмер-напавшвач**; '-'■-.-.'.

кор<мяШйний /взземозв'язск Miat ф1зшга-мвхзн1чниш, ф1зика-кг-гшими та- тэгиофэичними властивастямк отршаних ГШМ в залежнос-в!д типу та к/лькс^т!' !ьгред!еатш;

зозребни по прогнозуванню властвдост&й t практичному застосу--:нг пол шорках онсгем. АПР0ВА1ПЯ РОЕОТИ.

Оснобш -рэзулътзгя- робота" дссов1-далксь' t ооговорювэлзсь на лчних зз1'?нкк- нэукэвх-тх конфег-енц!ях н|юф®соредео-виклада0ькаго (SÜ5T ?!ЕКбкськЬ'го '.держанного. педагог!чзого !нстатуту (19S5 -G'p.p;..), на. Рггслу''лгканськ!й' .науко'во-техягшШ коаф&решш пяопя мзтер-лхгнях езеурегв -г-'поздзаданай' «xoert BZECöiB i

- б -

конструкЩй на основ) засгосуванкя нових -гоШмерних матвр!зл!&п (10-42.10.1985 р., м. Виноградов). на Всесоюзной науков1йнарад1 "Прогнозування екС1вдатац1йшх вдэстивостей пол¡мер{в" (4-5.12., 1985 р., м. Москва),' на VI Ресггубл;канськ 1 й конферекц11 з високо-колзкулярних сшук (30.11 -2Л2.1588 р., м. КШв), на Всесоюзному. симйоз1ум( з композит йншс пол1мерних матер!ал1в п!д дев!зом "Но-' мислення в састосуванн! . гол!мэрних . композитов на шляху в XXI столМтя" (26-27.05,1989 р., м. Москва), на IV . ВсэооюзнШ конфэ-ренцН " з х!м 11 та ф?зикохШИ. ол!гомер!в- (11-13.09.1990 р., ' ц. Нальчик), на 7.Всесоюзному сем!нар1 яФ1зична х1м!я 1 .технология фосф!д!в 1 фосфоровм1сних сшшй1вп СФосфЗД-ЭО''):; (2-4.10. 1990 р., м. :Алма-Ата),. на У»:ра!нсыий студентоьк!й ф1?ичн1й кон-ференцп. . (t3-27.04.i99i р.-,. м. Льв1в)', на VII Рессубл!канськ 1й кокферонщ! з Еисокомолекулярних стюлук (15-16.10.1991 р., м-.:Ру~ . б!жнэ), на зв!тн!й наук0Б0-тёхн1чн!й ^сонфере'нци профасорсько-ви-■ кладацыкого складу, наукових . тграц!вник1в 1- асшрант!в УП1 ' ' !м. !вана Федорова (14-17.04.1992р.,м. Льв1в), на?. П-1 науково-драктичнШ конфэренц!;*' "шло.цих... вчеякх ■ I сц9ц1ал1ст1в,'(22-25 ¿09. • 1992 р., м. Москва),' нз Шзсвуз1всън1й. наукоЕО-практичн1й:.'коифо-ренцП "Розвиток науковс! д!яльност! студентов-на :основ1'.*ексс0ра-. ментальниг дослгджень вгалуз) тэплоф!зики ■ дасперсншс. систем"1 (9-10.06.1992 р., м. 'Ки! в), -за .наухово-врактичн1й'; коафбр«нц!.1~ "Розвиток технI чкс1: 1; прикладной 1ворчост1молод! ■ та ф!зико-твх-Шчгого эксперименту" <3-4.03.4 993~"р..,- Р1вне ) . ' V-/'

Дисертэщю обговорено-на/раэщ^ноьг/'3ас1д^0:'кафедри ф£з1ь-г; ки ' Р1 внэнського , державного пёдгв^гитуту ( протокол КГ-Ш ,-в1'д-' 25 трзвня 1993 року'). ... • : ■:■'• /V V ':-•'■'■

ПУБЛ1КАЩ1. 3 теда-дасерг^нН-;ч о1]убл1.кова^о 34. друкован-1 ,-ро-ботн, 23 з яких, ¡до в!дОавають. I Г ос^овний' 8м!ст».'серел!чсйс -ний- ■ чо.- • - '.. . \-;•■-"--'..• ''. \ •'.-.:

СТРЗКТУРД I ОБ'ЕМ РСШГИ. Дисс-ртач!я 'склздаетьея-3 ¿стулу;' трьох розд1 л»в, п1дс»мк1в .та загйльних ■ висньем-в/ э такоаг-,: дд-; датку. Змст роСота эккладено на 135 ■ стор!нках.маетно гшсного- тексту» вкшгаг 26 рисунку, 7 "геблиць, список цктовано! ■л;з*ера1'ури,:' ОС М1 стать 145 найманувань.. - . . Кг • '-ч.' •. .; ''.. ■ '

38д1ст даСЕРТАЩЯНО! РОБОТЙ^ . У ВШШ обгрунтовуьться ажтуальшеть робота, формулкютьсй.' »•те I зпвдгннл дослидяеыь.' '.-'■'•'''-.

" У .ЕЕНПОИУ Р0ЭД1Л1 эр^блено • короткий сгляд сутзених. уяалбнь яро ^тряизгшл етаст- толаардас коьтгсг;гд1й;а» ?,1гтэр! ал¡э шлихом

• введения дйЬпврониг дашвнювач1Б у пол!мери. Яроведено класкф!-кац!в дисперсних,- напаЕнювач1в-з охарактбривуванням(х влестивос-тей. В1дм'!чено, що вахливов харпктёристикоЕ* систеда ппол!мер-на-повнювач" е сере дня-з^дстазь м1к чзётиккши, яка, очевидно»;шли-вае на ф1зико-х!м1чн1 влостивост! ПКМ. •' -

При розгляд!. ф!зико-*?iм 1 чних основ наповнэння пол1мэ,р1в ве^ лику увагу придиено вивченню литань перспективно! адсорбщйног теорП адгезИ , яка пов'язуе адгезш з д)ею ШЕмолекулярних сил на межi под!лу •плол1мер-твврдэ. поверхтя". Зробленр огляд'pl эних

■ моделей адсо$бц!йного шару з урахуванням еволюц!! розвитку науко-екх уявлень.-

• ' Проведений азал!з результат^ ' фундаментальвих та принладних досл!дкень. з проблем ■ вшгориставня "катвш;вач!в'як модиф1куючих

• доШтлок ШШ. дозволив зробити висновок, про те, ио дзний капрямок досл!дкень до нив1шнього часу -збер!гае свою ак?уальн1сть. Seкрема, в1дсутня ч!тка класиф1кац1я нааовнювач!в, немае едино! теорП про вплив ступени наповнення на комплекс властивсстей ПКМ, !нфор-'мащя про валив модафтадИ пов'ерхш частшок яашвнювач i в на ф1-зико-механ!чв1, $1зико-х1м1чн1 та тешюф! зичн! 'характеристика на-

■ повяених полiмер!в носить розр!знений характер, практично не я!д~

■ даеться узагальненню вяшристання в!дход!в р!зких виройництв в якост1 нановнювач1в. " , : '

;•-•' ',- У ДРУГОМУ РОЗДЦП обгрунтованкй.' виб!р об'е;ст!В та ^етод!в досл1дкення, описана методика отрицания • новкх' капознквач1в для пол!мер!в та технология отриманння-ПКМ.' . -

Основним об.'ектом досл!дкень був Еибраний 1федставнш бзга-тотшнажних л!н!йних гнучколанцигових аморфней: . дал!мер?в вШ!ло-вого ряду - продасловий ШХ суслена 1йноГ полгмеризацП' марки С-65, який Оув'попередньо .очищений переосадаенням з резчику, що дозволило позбавиткся низькомолекулярнит: дон!шок, залшШв !н1-. щатсра, емульгаторй, захисних коло!д!в, з ММ -1,4-105.

Яге" наповнювач!; ТЕХ були влкорйстаШ даспорсн! ФГ^. та

,.отриман! не.баз! фозфзПлсу - багатотопнажното i надто об-тякливого в1дходу при. виробяицгз; . концеатроваких, просгих та складаих фосфотязих добрив "! екстракц!йно! фосфорно!, кислота в •процес! с!рчанокисло! первробкл апатит!в 1 'фосфорит 1 в. fca ramln-момент &ато ввробяицтво нарвввдагао 100 млн. тонн í н&епенно пЬодпвжув зростатк, етаоргачя при дьему екодог1.чяу проблему. .. ' . Дугадьнэ'' вквтешя 'нрш .ф1&шцьг1Мчяих влаоп'всстей «?Г доз-вйглйло виявкга','.'ЗЮ. в!н коже еорбуЕати- деяк!. катгртти ! утр;шувзт?

: х навколо елементарккх структурних шар!в. Де дозволило отримат! фэсфог!пс з р!знемк канонада, як! сорбуються в ловорхневоиу ¡парк Для модаф!кац1! оули вибраш розчкнн! солг важких метал!в РЬ, В1, ,£К1 утвсрюють Найб!ЛЬШ . СТ1ЙК1 АЛОрИДШ кошлекеи, констант нект!.8кост! яких для РЬ01+ 2,ЗмСГг, для ВХШ.2'1' З,6-.1СГ3, для 5,4*1С~6. ЕаО унккнутЕ руйнування кристаллчнй гратга

наповнювачз, обробку суспеЕзи «5Г воднш рогчином солей РЬ(Н0,)о-, В1 (К03^-5Яг0, %(Щ,)ггН£0 марки "хч" .при 1х десятикратному над-лиеку у портнянн! б 1 оннообшнною еш! ст фосфогшсу'проводили £ два егзш. шзшше отримзн! модифгкован! форми фосфоппсу ФГВ1 ! ФГ^) промиЕали багатокрзтно дастильованою .водою I вида-лвння 1он1в важких мвталИ: , В!3'1" ! коятролювали до 1 х реакцИ на 2одистий кзл!й та методом, амперсметркчного титрування.

Рентгекптруктурзкй анал!з отршашк: нсловшшач1в ФГрь,®,в±, ФГд^тг ФР, проведений, на дифрактомэтрз ДРОН-3 на СоК^-вгпром!-зазанн: з застосуванням р-ф! -"ьтра, та в1дпоЕ1дний х1м1чшЙ аазхЛБ показали, цо в результат! введения 1ен!в То^*, В!"5*, Ле24 у фос-фслчис тверд! розчини (налриклэд, РЬБО^-Са^О^) не утворшоться, в кэеколо кошо! з дисперсии частинох ФР утворюеться . оболонкв з рзнтген-акорфких продукта реакцЛ . Шдтверджэнням даногс еиснов-ку е проведений експерпкент з Суспвнз1ю ФГ^ заливали роз-

чином посечавиш» нагр1валш до 35С К ! через 300 с доливали ЕОН, доводечз рЕ«14...-Шос1ер1галося не т!льки аочорн!ння суспс-нзИ . а £ утворення чорвэ-коричневого . дзеркалз РЬ5 на стзнках посудит;. Таю реанщя характерна для шолух; свиндю з . (НЕ, )гСБ. .

Оттшмаш назовншвач! ФГрь, ШР5± 1 ФГ^ сувшли з щкористан-няк Еакуумного фиатна при температурах 393 К, 873 К, 923 К та 1273 К з одночасник проведениям хроматограф! чного анал!зу на газовому хроматограф! марки "Деэт-1 00я. .При термооОробц! модиф'ко-ВЗШ форяа фОСфОГ!ПСу-- ТОКСКЧН! фтор 1 фосфор ® 5 ляють.-Воло-гошнст наповнэвач1Б ;:>сля .¡х термосЗробки, напркклад,-при 323 К не пвреБЕцуе 0,13% Шок'ззее;. заломлеаня х-£= 1,595; пр= 1,552; седана 54,51), що задов]льняе технологиюотрдаання ДКМ-

Ф13ИГО-ШХ£3!ЧК7 ВЛаСТЕБОС?! ОГрЕКаЛИХ МОДйф!КС-В-.НКХ фзр/.

фэофомпсу ■ !дентичк! .фгзико-мехашчним .влас-тивостям ,вих:дногс> фосфог зпоу, зшве густана зростае в ряд! : Р^г^^ 32&ь рФРв.=;3297 1сг-к_3; 3347 кг-м"? <Е!ШКыа пзхибка

вань складае б = о,7£. Розьирк. часгинок. отршганЕх 'даяюрсавх ва-' еозншзчзв складвнйъ 11-4;-10 "- к. ■ '■•■'.' .■'-'•■• '

Вразкгй ПКй . гогуваш, - методом. ме-ан!чнаг&. .ем'шубзеШ; ПВХ

- 9'"т

|юсфог!псом та йо'го модифисггйнши формами з наступим пресуван-аям в Т-р режимов !дентичних- умоваг (1=403'К » р=Ю 5Ша) на установи! , яка дозволяе шдтршувати несбХ!днкй таек 1 Оагатократно зроводити л!н!йне нагр!вавня, витримку в час! при стал!й темпера»-'-rypl i охолодкешя зразка по задан! й ' ярограм!. Температурная рекам Шдтримувався за допомогою розроблевого нами електронного зрогрзматорз температуря.

ЯкЮть зразк:в контроленалась за допомогою металогр&ф1чного й!кроскопа "МИМ-8М" та ультразвукового дефектоскопа.

' Для вда!рювання- дшэм1чгаос. механ1чшк характеристик викорйс-ровувався ультразвукоЕ!й метод, який грунтуёться на вим!рюзанн1 шадкост! I коефгЩ рнта погдинання пружнпх хвялв. Похнбка вим!рю-5апня в'язкопружких властквостей ■ складае: еу = 0,5%; s?) = 1,5";

. = 8-10% 1 залежить в!д ре лаке ац 1 йногс ста ¿у композиций. Гус-иАаНр) ПКМ вим1рюр,алась дилатометрмчним методом, в основу якого гогсладено метод г?дростатичного ззакувзяяя (в1дносна похибка вн-Ирввань .густини 0,03% при а - 0,95).

' Y ' Рсзробленкй наш автоиатичний ксияьлекс для широкотемперзтур-их.викпрюзань теплофШичюь^ веетнив ПКМ на бэз1 :сер!Яних устано-ок типу "ITT-C-40G"(ГОСТ 8.001-71) та "КГ-Я-400" (ГОСТ 8.001-80), основу принципу роботк яких поклзденй кетод монотонного нагр!ву разка,, дозволив досшдити температурн! калежност1 сттомо!" тепло-инсст! (Ср) та теплопроводное?) (К) ксмгюаицЩ при коЕтрол1 тём-ерэт-ури з тсчя 1 стю 0,1%. Похибка вим!р!евавъ Ср не перевищуе %,■ X ~ 3% при а - 0,95 у всьому рабочему д!зпззон5 температур. ■ За допомогозо ивтдгв ДТА та ТГА, як! об'Еднуе в шб! деривз-эграф системи Ф.ПаудШ,. ! -Паул!к I Л.Ердей марки "3427-10Qd °С" грмк "MOM"' (Угорщкна), назначали • нзпрнмок I величину вШш ен-алып! ' (ДН-), велкчйну теплевпх ефехт!в зразк!в, шртвдкЮть втрати зсп.та 1н. (в!дносва похибка . вишрювань данах «етод!з складае =■ 6%).- ■ •

■ Вкзнатеккя с дубляжа лось такок за методикою, резройденою на' :нов! метод!з ДТА га ТГА. Для розв'язаачя скрешх заздань вико-;стовувалксь такса; оптичний, газ.ово-хрзм^'/огрйф^чякй, рентгене-еруктурний та !нш! метода. •'•-;'

Акзл'.з шкг.бок метод! в проведився у в1дас>з1дност1 до норма-!внйх-доку!.*ен?1н Дергстакдврту. •

' Мчтймтичйа оЗробка та апэл1з результат! в досд}даень прово-. шсь на машинах топу "Д&К-З". "Подук-Й", "!ВМ PC/AT" в систегяах ;d05 3,30 ra'-.'BSDOS Б'.О ИЙ- мовах BASIC i .PASKAL'-s« склзделшя

нрограмамк,- пакет яких приведено у ДОДАТКУ дисертацН .

У ТРЕГЬОМУ Р03Д1Л1 представлен! результата досл1дження структурно-оО'БМНих, в'язкопружних, теплофгзичних та- термодана-м!чних характеристик ПВХ, напоЕненого дасперсшми модаф! ковавши формами фосфоппсу з в!дггов!днши теоретйчЕНми викладками. ..

3 экспериментально отриманкх значень густики (р) ШХ-кошо-зщ!й випливае, що вона залежить не т1льки. в!д . типу наповнивача, а й в!д його вм!сту (ср) в систем!. Анал!з . залешост! р в1д ф по-казуе, що величина густини ' ПКМ' ПВХ+ФГ, ПВХ+ФГрь, \ПВХ+ФГШ та ПВХ+ФГ^ зростае з ростом ср.наповншач!в. Бри'цьому в усьому д!а-пазон! концентрата нашвшовач!в ФГ, ФГрь, ФГЕ1 та ФГ^ спостер!-гавться змешення густини ПЕШ в ряд1:.ШХ+ФГ, ПВХ+ФГ_„, ПВХ+ФГ,,, , ПВХ+ФГ^. Це, очевидно, обумовлене розм!рами !он!в В1 , РЬ , розмщених на поверхн! дисперсных часткнск фосфогтсу, як1 зростають.в!доов1дно' в ряд и еоН^01, 82РЬго7, 83В1го9, а такой значною полярн!стю макромолекул ПВХ, до ствсрюб мокливЮТь для виникнення дипель-доцольноГ взаемодИ -м!ж елементами надмолеку-лярно! структура пол!мера 1 !х помIтний езземкий вплив на власву рухлив 1 сть п!д д!бю мек! под!лу фаз. Кр!м цього, для кошозицН -з мсдиф1кованкми формами ФГ на меж! ■под!лу фаз "пол!мер-нашвяювач" можливе виникнення координац!йшх зв'язк!в, м!ж компонентами по ткпу донорно-акцепторно! взаемодИ , ссн1льки Юни метал1в волод1'~ ють акиепторними, а макромолекули пол!ыерао! матриц!, шо мютлть полярн! груш хлору, донорникй властивостями. ' '

В робот! розрахована густина пол)мерного в'якучого рп б.та побудован1 граф!чн1 залркноет! рп ^ в!д ф/

Пор1 еняння ексцериментальних значень тустши (р) з результатами теоретячних розрахунк1в ра для ПЕХ-зиртем, виконаних за правилом адативностГ, дало можлив1 сть зроОити висновок про стан граничного шару (ГИ) на меж1 под! лу фаз "пол ] мер-наповнквач".

На-основ1 величина Ипгремеята теплоешост!" для наповненого ДсрН 1 ненаговвеного Ас^ пол! мера визн£чшим!ру ' активност! ва-повнювача

а ' такок

1 А°Г>

а = Чг

рп.

товгцшу . ГШ

го

у (1+ -1

У ' ГШ

значення ф .

' Кр

АЯвл1тично т.адеш! сть' р^ в!д зм!ни товщикк м!жфазкого шару у вшадку ефективно! йото товщини с!^) представлено у вигля-

. Р

--4-Ы

Г, - Г. р гш ' ПВГ

основ! цього. зроблено'висновок, що при. в!дцадённ! в!д повархн! говнювзчатустина УШ змениуеться. ''-■''

Як показали доел!дження, зм!на структурво-об• емких, парамет-¡•ПКМ;також 1 стотно впливае на в'язкоарука! властивост! кошо-,1й.' 'Кайб1лыл Штенсивно зм1нззються д!йсн! (Е', р,", к') та. н! (Е*, к")частини модул!в Е, ц ! к,при вм!ст! вс!к вид!в :овнивач1в' (ФГ, ФГрь, ФГВ1 та ФГ^) в дгапазон! ковдентрацШ -0,5 аб.%. .Аналогично.до Е', ц' ~.м1шэеться 1 швидк!сть пош-ня в доелгдекуваних композитЯ2 ультразвуковях ХВИЛЬ иг). кн1сть тако! .коре'лщП поясвшться так,- що ъ-г, у так як 1 Е', залекать в!д величини вяутр!шньо! 1 и¡кмолекулярно?. взаемодП ьност!' упзковки, Ешрядаовеност! роа«!шення макромолекул, стання 'Величини концэнтрацп напонюавач!в приводить до обивая рухляБост 1 пол!меряю: ланок, а тако® до розпудення полшер-матриш-.-що -в свою чергу. приводить до зо(лъшейня коеф!ц1ент!в пян&ння аг 1 УЗ-хвил!. Значешя У та р.' визначаютъея в ос-зому молекулярной руиш®! стю. Для вс.1х доел! дауваних ШШ м1е1-ьш значения Е" та ц.* шоетер!гавгрься лише при 5м!ст1 !Егред1-!в ЙГ, ФГръ, ФГВ1 та' ФГ^ .0,5 - '1 об Л. В облает 1 концентра-. 0,2- - 0,6 об Л спосгерлоться локальн! максимума Е" та ¡г'.' При зльшому зб!лыпенн! БмГсту нашвнивач!в в ПКЫ зростають дасипа-11 Бтрата енерп! . Одаак, для кошоззд!й ШХ+ФГВ1, ПВХ+ФГрь, -ФГ_ '" зн&чешя Е", 11", к" менш!, Н1М для кошозиц!й ПВХ+ФГ, -Ш. ' ' ,

ВикористйБнш результата Хавшна 1 Штр!кмана со досл!дкенню ю (зотроп!! та усередненяя го Фсйгту та Рейссу, вивели умову ровдаст! ПКМ при ! х дияамгчному навантажепн! .

»(< - (Й'З

. :: .V

Отриман! функЩональй! залёзшосП ц(<р). ^ТТ^уСф). та

г 12 -

цк(<р) показали, що отриман! ПКМ можаа вважати гзотрошиш в обла-. ст1 0,1-10 обЛ вмюту наповнввач!в. •:.• .

Коеф!ц1ент Пуассона для досл!джуванкх систем лежить е межах:' 0,35 < V ^ 0,40. ■ ' • ; • •./

Виведевз сп1вв!дношення -

14,94 р Г V

о = - —— {й + 2ае)

*** Ш I б^К ] н -

дозволило теоретично визначити максимально допустиму величину внутршшх напруг у випздку дивам ¡чного зовшшнього навантакення. 1,42*109 Па о^^ $ 1,95-109 Па, що добре корелюе.з експеркмэн-тальними даними. ■ "

Досл]даэння залекност! ср(Т) ПКЫ показат. що; для вс!х композиций величина ср-зрос*г&е при зб1льшенн1 Т у всьому диапазон! концентрата наповнювач1в ФГрь,-ФГВ1, ФГ^ 1 граф!чяо в!добрака~ еться 1Д9нтичними кривими. Для яашвненого ПВХ .значения ср децо никч.1, н!к для вих1дного ПВХ при Т=сопв-1.' В облает! склопод!бного стану спостер1гаеться незначний р!ст ср для вегх ПКМ.

Шввдк!сть зм!ни (йс1)/с31){р='сопЕ11 для ПКМ в1дпов!Дно складае;

ПВХ+ФГ?Ъ- 2,82-3,42 Дж-КГ'^К-2,' ГВХ+ФГ^- 2,73-3,21 Дк-~кг~1 -К-2, ПВХ+ФГ^,- 2,61-3,13 Дк-кг"1-К~2. Введения модаф1кованих форм фос-

В.*. ______•

фаг!псу в ПВХ не т!лыот сприяе додатковону упорядгсуваншо структур, ри, але й пом1тно обмежуе рухливгеть полIмерккх ■ ланок поблизу по- ■ верхн!, що найб!льш пом!тно сгостер!гаетьея при вм!.ст! надавнюва-ч!в понад 10 об.'.""..'

Анал'з -температурю! залржносп ср та кривих ДГА показуе, що введения вказаних вище нзповкивач!в приводить до шдвищення температуря (5-переходу, температура склування (Тс) та. температури початку першог стадИ териодеструкцл (Гд)- , . . . -

Вони лежать, в!дпов!дно, в межах: -- "

323-338 К (313 К для'вих1 дкого ПВХ); . • Тс= 3в0-363 К (853 К дая вшидвого ПВХ); Тд= 433-443 К "(4Ш К для вихШого ПВХ) . . ; При цьому максимальн! значения ус!х трьох величин характеры!, для компо'зацИ ПВХ+ФГБ1'. .-

Корнстуючись СП1БЗI ДЗОИбНКиК • . .

Ч4Н]

ЗЕЗначали ёнерНю -акгаваШГ Б3 прочесу депдрохлорув-зняя в ШЗХ-гомпозицгях, яка заложить не Т1лыси В1Д -тчпу, але й в!д вмюту вдсперснйх наповнввэч!в у ПКМ. Мзкедашлъне значения Еа характерна злн кошозшИ ПВХ +'4 об Л t vtme lie кЗй-иоль"!. ■ •

Ci Г*

Зм1на е^тальш!. (АН) дял ecjx досл1дз:увашгх систем з ростом ?бяЕП9ратура вростае. Знзчекня АН кьтговнэнкх систем дещО'Шжчи иг-для виидаого Ш?1.

Залеэкшсть AH Bis Т для дослхдауваши систем добре ояисуеаъ-' :я р}вняшяк АН - , де а - ксс&ш1гнт ггропсрщйкост!якяй

; залегнос^ влд типу ШШ леккть в межах 0,47-5,09 кДк-кг~*,-К-1. еяЕЕ1сть 1нкремен?8 енталыш на гзлеккостях ¿Н = 1{Т) зумовдвна нтвЕсквнич ростом рузиивост; структурных блементi в ПКМ.

Макскмальне значения тбплспрсв1дност! (Я) харакгерне для ошозиЩй 1ШХ+ФГ£1. Найситьв !статна в'дносяа зм!на Я спостер!-аеться при. BMtcil ■ ®TBi тъ <йГ_ в ЕЮ/. в к1лькост*» 0,1т-об.% fa 10-20 05.S. • ■ •

0CH03RI ТЕЗЗЯЬТАТШ I ЕКСЯОЕКИ.

'. • 1. Наятом нодЕф1кац1Г .нетаворо-^ното багатотокнажкого' з! деду [Mt^noi : BpoMHcjiOBocTi - неоргаШчного синтетичного фосфоггпсу наш шеккх М87эл1б. зтршано яШсно нов1 дгсперсн! наловнгвач! , ®ГВ1 та дня иол1в1е1лхлсшйду - типового представнша

н!йнех. гаучколавнрпсвях аморЗшпс под1мзр!Е. Рс&рэблена* агетсдЕке римання каналах форд ФГ. . . . ■ ".

2/Експершэнтапько обгруитований метод напровлэвого регулю-няя ф;зккс-к92ав1«?них та теплоф1 зичяах вдастквосте* пол 5 морж?, стек зляхом введении фсфэпхсу .та його шдвф1ксиавях ферм.

3. Показано, ко модафтоезн* форм фаафотшеу е екслоПчнс стиюг i', шетупакяг в рол1 пгдасваквггеив, шжуть, на в1да!ну в1д одкого фэсфогШсу та тппових. тдяяастах м1нерздкгах наповшзва-в, oiлье 1н"енснзн(? змшвззтя ф!зико-кехаш'чш, структурно--'емн!, т«ршдинам1оз51. is геилофгж-т! характеристики ЕКИ. оуду-одночгезо- i' ¿-ррмЬсг'Эб 1я&зтэрам?! для ХЗгл-систем. ' ■ 4 На основ! ЯВХ, рляхш введения в еьсго дасперснах наповню-е;в у-. биглкд? '-м0даф1члзснех'.фир1 фос$ог1ясу» .отрммэно нов! Шй юкрашкйм ксеизкет зйасгизестий. На^лья акгшзшм ябляеться гзззхвэ'/- фосфтг11К, .»содафГ^вазяЯ .Кжза-ВГ*4'.

5. Вегановнёво. • оЗгс-ть ' :зозразаоот1 отршанк: ПКМ при ! х навант£кенв1: boss- сяслаяае 0,1-10 эО.2 вмЮгу напов-g'ifнщо вздгфйвае ejpei йразсзячного-'гастосувчння ПВХ-снстем б

област! динам!чнш пол!в. . - ' ' • : • , • .

6. Показано, що при..<р > ф^ трикомпояэнтна Гетерогбниа сис тема вкроджуеться в двохкомпонентну типу:: "натвнювач-ГВГ, -щ дозволило.представите I! як одном!рнийсулеркристал, вякойу час ткшш иаповнквачз утворюють просту ку01чну гратку. з пер! одо: 8,45-Ю4^ М I $ 1,03-10~5 п. . '

7. Отримане р!вняння стану ГЗВХ-систем, .на основ! розв'язк; якого назначено максимально допусгаму внучр!шю напруту .в дослгд-куваних ПКМ: , 1,42-109 Па $ °metx 5 1,95-109'Па, , що- дозволил« прогнозувэти динашчн! в'язкопружн! властввост! останшх. Показано, що.процес УЗ~коливань у досл!джуваних системах гоиирюеться ^ вигляд!! эл!псо! да-обертакня.-, - ' -

8. Установлений кореляцШжй взббкозв'язок м!к'ф!зшо-меха' Н1ЧНИМИ, ф! зико-хIм 1 чними та теплоф!.зичнжш вл?стивостяш-отрима: них композита. в- залекюст! в!д тшу та к!лькост! !нгред!ент!е.'.

9. Використання як дасперсннх напощювачi в ■ для лшШне гнучколандюгових■ аморфних. полШер1в модкф!коваких форм фосфогшсз в!дкрнвае шляхи розв• язаякя еколог!чних проблем та' доззоляе'зни-зкти соб1варт!сть полшзрно! продукцП за рахунок вшшгшо шзь-ко! вартосп використовуваних нашвшсвачiб на баз! .в!дход!в х!-м1чно! промисловост!. '".. ' . г - . ., . "'

Ю-'На основ! cepißam-установок,'<,Ш,-С-4'00П та "КТ.-Л-400". зг рахунок використання EOT та удосконалення методуматематично! об-робки результат!в розроблево нш1рззвальшй комплекс дяя-'Шйроко-тешвратурних дослздаань питомо! тепюевдост! та тешюпров 1 дност 1 пол1мерних кс№озиц1йша матер'1ал1в.. " . -

ОПНОВШй ЭД1СТ ДИСЕРМЦ! ОПУБЛЗШВДНО В РОБОТАХ:

1. Банчелко М.С.,Мосиешгч &.G.-, Волошин O.W. У/ Электронная , обработка материалов. ГО- Кишинев: Штиинда. 1980. С. 76-81-

2. Волоеен O.Ei., Ващко a.c., Мельниченко з.М. Исследование вязко-упругих-свойств эластомэров на ультразвуковых частотах. / Тезисы -докладов респуб/нкаЕской научно-технической конференции "Экономия кат. ресурсов и улучшение качества изделий и .кон. струкций на основе щядаенэния новых полимерных' материалов".

Киев, 1985, вып.3. С. 26.' •'. .• '.- /

3. Швец Т.к., Мельниченко З.К., "Чищева Р.Д.> Вохкззш.0..Й.,.ДрШа-нта Б.П., Колупаев .Б-С; // Диагностика и 1фргвоаировашге.; раз-рушения сварных констукний-.'КЗ,'; 1.986.' Ö. 72-Т4. ■ „_'

4. Липатов Ю.С.., Бордюк К.А.,. Вапсжш'О.М., Ко^;иаев iL'C..-/■/ . .

- Пласт, масса'. К8. 1988. С. 30-32.

. Иванищук С.Н., Волошин О.М., Бестюк D.Hï, Липатов Ю.С., Колу-

паев B.C. // йааз.'Л-;Масса''.- N12. 1988. С. 21-23. .Бестюк D.H., Бордак.Н-A-, Волков В.А.,-Волошин О.М., Демья-"нвк Б.П., Иваншцук С.Н., Муха Б.И. Релаксационные и термичес-! кие'свойства"сядасёй и.композиционных материалов на основе гиб-'коцеиных полимеров. / Тезисы'Докладов VI Республиканской- кон-"фергенциида ВМС. .Секция 2. Физико-химяя полимеров и полимерных материалов. . ПШ Укр- НИМНГЯ, 1988. 0.13-14. ; :Бордюк H.A.Волошин О.М., Бестюк Ю.Н., Липатов Ю.С., Колупа-ев S.O.. // Пласт, касса.'N3., 1990. С. 86-83. Бсрдяк H.A.Волошин О.М., Демьянюк Б.П., Липатов Ю.С., Колу-паев Б.С. /7Высокомолек. соед,-А. 1990, Т.32. N6. С.1232-1237. Волошин'О.М. Бордок H.A., Бестюк В.Н., Иваницун С.Н., Колу.. паев Б.С. Разработка технологии получения экологически чистого. фосфогкпса // Тезиса докладов V Всесоюзного семинара "Фосфиды - 90". Алма-Ата, 1990. С. 25-27. . --, Шюц.г.М'.^-'Мвлкшившю-З.М-, 'Колупа&в'Б.С.»:.Чалик Г'.И-v Воло-; 'шин. О.М. //'Техническая. диагностика.и■ нэразрушащий.контроль.

ï - Валков'В.-Ас, ; Волошин О.М., Бордик H.Á'., Кутепов Е.В.,..Колупа-•-. ей В.Ç. ;АЕТикоррозионные ■ покрытия-, металлов на основе новых ояигомерянх систем ■// Тезисы -докладов на - IV Всесоюзной конфе-.рбщщИ;- по:-. - химии 'и /фтохтт ■ слигомеров. '., Йальчин, 1990. ;

Еэстек Ю.Н., ' Волошин О.М., -Кутеггов -Н.В. Измерительный ком-•,'Елевс-для . шйрокхзтейй'ературных; •. измерений - теплсфизических : свойств, ггодшеряда материалов.- / Тезисы докладов- VII.. Республиканской /конференция. до .ВМС. Киев, 1991. С. 124-125. ■. ■. •Волошвн-.'О.К.' Д)0л1Дя9Няя ршхэксацг йнюс властивостей ' нашвне-•'иого ПВХ '// ;Тези Укра) нсько! студентсько!- ф1зичнс! . конферэн-ЦИ .,Льв13, 1991. С.; .120-121.

Еолсч&н О.М.,' Бордак М.А., Колупак» B.C.. Досл!дання явища • теадошреносу ' та- твгтсф1£:ичних. .влэстивостей в наповвених гщ-чколанцюгових.'. полтэрах;. / Тези' дояов1двй' м{жвуз1всько1 гиу'ково~11рактйчно! ¡rougeрени t ! "Росвитск науково! д1яльноет! ■ студент;в'на' основ! екс'пердаентальяих-- досл!даещ> в галуз! теплофгзкки яисперсних-систем'*^ 4.Î .. Ito! в, 1992. maine в.з., Волоеян 0;fl. \ Термостойкие- фототтмернк& втамг» , ^ТсвлоЗЕйзичесюгв;-аспектj -/. В кн., "Печать.. Мододекь. Puhck."..

М.: Всесоюзный: молодежный центр, 1592. С. 37-38.

16. Машенко В.А., Волоапш О.М., С1длецысай В.О., Бордак «i.A. Теза дспое'дэй t псв!дамлеа1- наукого -практична t кокференцН . Fos-виток техшчно! i прикладно! творчостг -молод! та ф!зико-тех-в!чного ек-чшряшнту. 4.2. Р!вяе, 1993. С. 165.

17. ^ордюк Ц.1., Колупаев Б.С., Дем'ячюк Б.П., Волошин'О.М. Вйе-чэяня бластисостей полшершх матер!ал!в при яроведенн! лабораториях роб!т! 1 чрактакуыу з-физики в середнгз окол!.- / Ф£-зика конденссзаких систем. Кауков! записки Р.!вненського державного педагог:,гногз ¡нсгат.уту. 1993. Т. '. С. 1?3-1<37.

19. д<?м*янвк Б.П., Муха 5.I.. Демчук 3.R.., Волошин О.М, Вшшв на-пон^-Фа"" ч на струю-уроутворэкая в сумЮах пол!адер1в; / Франка яондэнсс^шшх счстем. Няуков! з^ялскз ?1эиеЕського дэрдав-кого педагогичного iкституту. 1993. 1. С. 31-86. '

1-3. -Дом'янюк Б.а-., Колупаев B.C.-, Бордш U.A., Волошин- ,'. !ва-н!щук С.М., Лар!яа В.-1. Терм!чяе розщрення сум!ивй'' пол!ме-р!в. / Ф1зшса кондинсоваких. систем.-Науков! запись и Р!вненсь-Kova державного педагогхчнсго- ¡неттгуту. - .993.' Т.Т, С. 3S-43-..

20. Колутгаев Б.С., Дем'янюк В'.П., Воловжн О.М,' Дкустичн! .власти- , soc'il сумш! псл1мер!з. /• Ф1зика конденсоваких систем...науко-в! йашски Р!вй9Нського. доржавногэ шдаготчного институту .. '. 1393. т.-1. с. 32-2?. ':- ,' :.'. ;••-.-"•'" ' •'

',11. Бордос U.А., 'Волошин О.М., "Колупаеч,Б.&.,Дем'янш Б:П/, ^ ; •„'"• iBaHlats» С.К.. Дэр1на Б. Г. досл!д-женяя вгишву. дисшрдшх 'на-уовет>вач1в на .оо" гш\ х:факаер:'Стж^^атгк'1ного .шару-'тз^ерс-1. -ганииг пол г марких > систем.' / .©цшка .'кйнденсоваяих. систем. -Ка- • - укор! ззикскй ?!шэнсысого дерзчвного педагогзчного '{астату- -ту. 1393. Т. 1. С. 25-31. ' " ч '' "''' •. . --

22. Колупаев B.C., Всрдкк 'Si.'-«.,' Волоцгин'.о.У.i Дэм'янюк' Biff., '!за-.' -'к$вцгк O.a., С!дяецьки8 В.О.-СтрлстурШ.'эояецти-твстопереносу ■ ■ в гыучколанц&гс-вих ■ полtмэрах. */ <5!зкка • кокленсоваша .систем. "-. Каукоз! запаски Р.звоапького деркаеасго•• педагог!-¿нога ih'cW- " туту- 1933.-Г. 1. С. .15-24..

ЗЗ.'Нодупазв Б,с., Лша-гов б;С., Нисгсук B. i., .Бордъл h.a...Во- '-• . ЛХШН о.м. ДОЙД1ДКС1!НЯ ПС39Д!ЕКЙ-?ТЗ"-систем в ДО&ИЬЧНЯХ'пи-, " лях р!зкл! :прярсди. / Ф':зика кокле.ч?звашх системi' ЯаукиВ! эагжека ?1Бианськсо 'дгрливкогс -..äsr-ofixnoro' -.петитуту,- .

т. 1. с. 3-:g. * ' : ' ' ' '