Вихревые флуктуации в плоских и слоистых сверхпроводящих структурах тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.22 ВАК РФ

Белевцов, Леонид Васильевич АВТОР
кандидата физико-математических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Харьков МЕСТО ЗАЩИТЫ
1995 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.04.22 КОД ВАК РФ
Автореферат по физике на тему «Вихревые флуктуации в плоских и слоистых сверхпроводящих структурах»
 
Автореферат диссертации на тему "Вихревые флуктуации в плоских и слоистых сверхпроводящих структурах"

ФПИКО -ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ.ТЕМПЕРАТУР ім.Б.І.П*рісш*

Б&ЛЕЗЦОЗ Легид ВасяльКсзач

ЗМХРОВІ ОЛ.СІСГУЛЦіТ В 'плоскі'ІХ ТА ШАРУВАТИХ

НЛДіТЛ'иуіНлл СГ'^С7У?ЛХ

, АВ.ТО.РЄФйРАг ,

.^г-^тггЗ ~л ідоЗупа іЬукового стуаеіа

сгізгпа.'тгзуцішй-маїт^уїіг-з’гіп: .кит:

ХАРКіа- 1К5

Роботу »тсопмо.э Донецькому фиико-гсхнічному інституті ІМ. ОіОХаиши» Націонадьйої Академії НзукУіфаїцн

Ншаім кя?імия=доктор фізяхо-матсиатачимх наук

;:vV шліцдвццєв

. доктор фЬйхо-натемаїичиїа тух . ■:лЮА.гаіЕИКО

дохіор фйшсо-ыагемагичыих наук, професор

/.■. ■' . .ЮЛ.ЦЗЯН \/•' V' ■ , -V ' '

• Доісгор фізшіо-иатемаїичних наук

: шлюзідіков

ПрпвіУяа opraajiank;Інститут иешіофізшгм НАН України, м.Кші

Захист дисертації вщбуцегхьса “3, "' ШОсЛА.: . • 1996р. о ^^ г^яиці на засіданні Спеціалізованої «чеиої ради ' •

K02J5.03 пря ФТШТНАІІУКРАЇНИ • ; V;;.’

Ol^lW. ii^Xeprae.Dpocn. Лсиіиа47) . ... . / ’ ; .

Здиссртаціпо иоааіа ознайомитися * бібліотеці ■; -

Ф'пнт ііаіі України. ■., ■■

Аиореферчт розповсюджено ” ? “ &IQH&, 1996р. , ’

В «сяяв сскрстар'.’ .' ' '•

Слеціїсгі'К'Чявоі г.чевої раян К >>2 .'5.01 ■ ' ... . . .

;V.'whiv <5чзі(*г'-ч»ітсіі«т;ічуяч и .> і •. ■ _ - ... Сиркін (;

Актуальність геми. Биачвнкя вХгетнвоетей вихрових, фяштуа-• цІЯ я надпроз?дниках (КП) другого роду є одні go з гояоекйх преб-гвм фізики надпровідного стану. Ilo-перюз, Щ другого роду в.гс-лоеніши датеріал&ш технічно? надпровідності. Взяїтоша густкюз вільних флвясоїдів за’язана з критичними параметрами маторіагу. Тоау дослід кінзтнжи вихрової систоуи у‘ резисзивнсцу етані рвд© до установгашія закономірності та уасв, ггрп ляше система aaryS-■'.яов стійкість тв переходить у нормальний етан: По-другегдоеяід

а. обавсті "надиадо? 'сяЗїярокгаи* не поляїас ..'rterrr s яп«гу*? <шо-ссбіп ензняузоння . розміру еяавтронннх еисзйіі. .izssT&si в аіїіяь-шння чу?гивості, точності та пгаидяодіх прилад і в. У цьоісу еаяеі душ пзрокі иоялисості у надпровідні А олоктронікп, оецокпил елементами into? в надпровідники змеиезної розбірності* ОсоЗди-все ханнов тут в яакяа генерації тдрмоаст ивоваккх взхровкж ' флвхтуаціА та їх роль у формуванні рвзястявності НП при різно-u£irt?;un: зовнішніх умовах. Оо-трето, ця проб яекаткаса набула додатяссо? аятуатакоеті в'зв*я,пку 'з 'звиввгеземізрйт.; турш? ііядпрозіднсзті (НГІіП). Нозі гзтзріаяп тзгез в ГфЗДС?аВ!ШЛОІ!Й НП ДРТІ'ОГО роду, ' *• •

Рогожа оеоблнзіесь НП рругого род^ пояягегг'з ieir/csrsJ ' еЗг»ст! аяізаиого с?а:г/. Овпозкхм огзїжяом пмігпцего єгтгу s ■. вапйкЕйі пзадр» по юса .азая? nfccesj Ф0 — fvC/2S — 2,07 ^ дсо^ірші» (2Д>) НП гагпакііі фазезгп гїо^сзйд вра акзьззї: -•?:> каратурги: зз’ясажй о рознпд? ’ (дксоціспіЗ) когесуа s.

аихровях фаектуоиійнях утворень « -вагальалі г^гаозса аазпхрзк-. плі ::а і^лззвоїдл п рігітса по»я»»аіето (газорі та сет!иа*гхорі) • зр я .sernc-pa'jypJ Коетаргяарі-Тпуязса to Гі]. Up:? ec:.X'?p-r.;yj2 * ’’ T < Tab saxop та антивмхор з’здг.а::2: у 2“гррзі" квгзгулі. П?п Т>І2о еивтвш АгзксоУдіа утворив аигрогу "ахасед". У рааі. іеиузакая «вуму^ з ггспаій кадззрезїдйкзз-влиаает $«з®-л соїдіз рїс^о? под^рг:озтІ і npif Т <■ '"Тгф. - . - ... •

■ . . , Як зідсіго* ШНП и~з?ь паруга'.'у srjjp?, чсііу когздасз .' -■ігката'ваізгская с^зктіз, зв’язаияз є £D ^^грсзілгїс^г-гз.

Sa і з 2D -системах перзхід Касл?срдіян?5-Таугз2а у їзяох сг.*>~ • теках виявляється (_2J в ВАХ гаггдду V'4' laf TA ® ззго~іі стео

СіШ егрлбком збільвувтіся від І до 3 пря X ^ ”1гі>

(стрибок Нельсона-Коетерлиця) і потім збільщуеться в змеквеншм температура. Проїв, вичерпний опис вихрового фазового перехіду в ВГНП - матеріалах поки я® відсутній. ‘

В області Г>ТЬ головний вклад в фізичні характеристики БТН2 еихсдюгь від £]) -вихорів. Тоцуроагляд іх властивосте* а 51) -структурі уявляється луже важливим.

Виходячи в цього, мета дисертаційної роботи полягає в тео-ретичкому дослідженні вихрових фазових флюмуацій в плоских та шаруватих надоровідвихах.

Наукова новизна» Ойиеане явизе термоелектричного ефекту нккче температури вихрового фазового перехіду Березкнського-~Ностерлкц»-1Іаудвсе в пгосхому надпровіднику. У гідродинамічному наближенеі розглянута задача про евояаціо слабкого збурення . густини вихревоі "плазми*^визначенній у просторі в деякий мо~ мент часу. Знайдені гілки коливального спектру двоміраої еие» теми. Отриманий вираз для вільної енергії термічно активованого кагнїткого вкхора, який зруйнує параметр порядку в одному кару Еарувато? надпровідшіиово? системи. Встановлена можливість існування -вихорів з різною довжино» кора, повністю роз~ ганованих в товаі сируватого надпровідника. Визначена глибина тгронххтіш паралельного до варів магнітного поля у товау надпровідних плівок довільній товщини.

' Наукова та ггоактнчяа пінність отриманих у дяеартааіУ ре-вультатів пблягав в току, «о вони уточняють і допозказть фізичку картину кінетичних те статичних властивостей НП другого роду і гасать бути використані яр* подализоцу вивчених їівх матеріалів. Розглянуті проблеми торкається насамперед «аіібільв глибоких властивостей Ш ~ їх здібність пропускати електричний егруя без окіру, а також важливі для правильного зрозуміння вагнітодихйиічшк процесі с форгфванкя Е\Х надпровідних нат&~ ріалів. •. . ' . . - _ / ■ •

2а допомогоо дисперсі&аого співвіднокзкня, стосовно до вихрової "плазма", можливо означить «еяу стійкості резі:егі:&-кого стану £1) -надпровідників.

Еизід про те, до "сплсавні"вихори, незалекно від довлиня нормального кору, демонструють логарифмічний закон залежності енергії на усіх шсзгтабах, робе захонним застосування ідеології Беревкнського-Костерхиця-Таулеса до внутрішніх варів ВТНП.

Використовуйся дані э глибини проштгетшя поля в один з варів ионогратового ВТНП иоаливо вирахувати реальний період надпровідно? иарувато? структури.

ДтблікапіУ. Основні результати, по викладені в дисертацій, опублікосані у восьий кеукових роботах.- : :

, Обоя** та структура дисертації. Дисертація складається зі сгтулу, трьох глав, висновку, додатку та епйеау літератури, до аістнть 114 кавиенуаань. Повний обсяг роботи разом із 9 иаіззн-ками складає 114 сторінок мвямнописмого тексту. ■ •

- ■' ;' ■' оотошиа айст роботи ' • ■.

у вступові обгрунтована актуальність вибраної теыи, сформульована мета роботи» коротко охарактеризованая спосіб теорз-тмчного аналізу поставленої задачі, показані наукова коамзна, достовірність і наукова цінність одержаних результатів, наведе»' ні структура і зміст дисертації по главах коротко офорцульова-ні головні висновки роботи, по винесені ка а&хист.

В щряій главі подається літературний огляд про аихраві фсоктуаційні ефекти у двоашлрніЯ надпровідності та иаруватпх вноокотеапературнях иадпровіднахах. Влсвітлені асногні досягнення і иапргтин в цій області. Перераховані основні роботи, що торкетться цього питання. Обговсраоться пергпзнтязи розвитій деслідгзнь.

У другій главі розглянуті цорішовгадаі шпсроаі фгвктуаці? в плоских надпровідних системах, які знаходяться у струйное о: (у сгаяі прн температурі Т< Ткї> ■ .. ...

Стосовно до териоструаного сфоату С3,4] знайдзш'П вкрзз ■ для магнітного потоку ф через ааівау. Потоз зуиовгспий дне-^ балансом флвкеоїдів різної полярності на иаситабі середньої/ уісвизфової відстані і нас вигляд: ' . ;

Ч/Г*ге[^а ді дКЕ) ФС£;/-Ф,~\'т РГ ае^

4—гоі-£>

«)

. V є ( Тс. - температура перехіду БНШ);

' '• -: ' • - Тс — Ігв ' . •• ■ : ; , ; ■■ -• : ■' ■ .

(л- - коефіцієнт порядку одиниці; З *в ]- - транспортний струм та його густина; Хс—ТЬ>/Т і - опір зразка у йор-

кальному стані; ■=. ДТ/СХт Таї) * ЛТ - різниця теипе-

ратур на кінцях зразка); }-со~ критична хустина струму розпа-рввакші при Т-ОК 5 в - заряд електрону. .

При фіксованій температурізалежність Ф від безрозмірно? величини X — \1 їса иае вигадд: ФСХ)сч,Х0Ьі X

дз о =5-ге. • ' .

Розглянута такок вадача про евохамц» слабкого абурянкл густини виурьво? "пл&зии", визначанній у просторі в далекії по-меит часу. В гідродинамічному набдкяеикі, а допомого» яіігзарн-зації рівня» нелераряюоті для хусткки вихорів та анти-

вихорів (1<7 встановлено спектр власних частот кошвадо

Л,.ІК)=-1(К“ЛІ + т +&.) ±

4 х/р^йуГ- ( Ло . сь Я КЛл. чг (2)

Лі Ста Ц і+£,к Хх : ; ,

вивяачш® безрозмірна змінна ч&ггооЖ/© * а ївкоа ао~ значено .

а-«ЯГ і^а,Дх; £=45Г

де \~у - масна вільна епергіяетруау плоского надпровідника а лхмДОмня розмірами Хі=Хг‘/<1 ( ^ — лсцвонівсьваглубика

проникиеиня, - тоацкна зразку); *3) - коефіцієнт дифузії; Пір ^ Іі]с ГЦ?о “ 8*Г{ии,и* рівноважна густина вихорів;

V. ~ рі**оаа«я мйдкість вихорі»; -

.«* ефективний "аарид" вихоре ( ГЦ ~ двомірна густина иомдемса-ту, ГГц- мас* езвктромдг). ;

-При фіксозаиях значеннях їрзнспсртного струну і температури хвиля кз коке попирзватнсь у напрямку, яакй перпендикуляр-тії'до гзктору VoCKaVo-O) • ' Ог«іл»ки в цьому випадку

Wi*A <0, ReA<,a =0 *о моди будуті^чисто релаксацій-тзія. Прп yets ііеях хугах 0 міг К і Ч> моаливо існування реааьиох частими С.Re Л-цг) • . У цьсиу випадну о 2.D -вихровій "пяазні" метуть відбуватися вільні коливання SKS3 при шгсгзпозпх просторих сбурзниях. При цьсну, у ході власної еволюції, початкове збурення розпадається на'двазбу-рення, лзн isscyfcs plsaf тепоясгічні. і -oosBqa»»cry :

протилзвні сторони. .......

В тратіЯ главі дослідиться елекігродикгглгчкі хараїг.зрпети-жп теркічно активованих нагнїїкпх. вихорів у сарузатсму ЕГНП. : Розглянута «одехь пихоря, ккий зруй^ув параиатр порядку , в одноцу а карі». При цьому товси по різні біка від головного : вару а «вхорем лрхімввться «а м&снаяі зразки.

„ . На на*. І схеиатйчко зобра-зеи тзакЗ гйііадог: А?, - зфвк-?нзиа гясбіка проншчкзіаи: з па-рупзто сзредсо;дг.в { 2.d - тсс-гзака тару; 5 - віддаль міг

•сшрся та ьаеавамя. У Лондоні р-оьясцу цабачгекні знайдений . розподіл поля вихора у такіД системі.

. - <І+Ь Xu _

г^ТШЛГ

ттттшпи.

-.у:- . ікл. І

&t тігьян d. “^0 «зз ейгялд

qSoD-^00 віяьня енергія

Т

орк*-.

R

d«£

ЛУ? - допіша яогерзнтноеті ГЛ, R - posnip оразяу. Закогі гіянзуваїгія струну -J,— ( S* еїдс*£ИЬ від осі ккхере

у ?]) - плкзші) здійсгегсться для усіх 5>>Х іа відвій^., від вихопа у тонкій п*!вці, де аналогічний аамк дів жгм у.: обяаоті A«P<.<XjiOi * властивості иаа і мвйстюріаеьклй ' струм, каведмнмв вкхорем в иаоимх. , - . , ; --• ,

Наявність надпровідних дзеркал зводн?ь до контрактації магнігногопогояу І ТРЕГбСІ розміру Х$ +1) ■ поза якою перпен-

дзкуляриа екхадовь похя- зменшується експонеційно на підміну від степеневого закону у разі незаекренованого вихора у плівці. Надпровідні дзеркала діють ка появ і струм у тонкій плівці відмінно: магнітив вохе фокусується, тоді як струм, ка відміну* спадатиме повіїьніве. Сане *оцу, м&гнітний яотоз Ф , шо те. че через "сплмаеинй” вихор, може бути забагато менае від

кванта иртоку Ф0С.Ф <?^ Фо)

Розглянуто витання про стабільність вихорів довільна! до**иіш.Зв*екиість енергії вяхоря ГСсі.) від довжини йог»

нормального кору Л, по-, казана (якісно) на кал.2. Розпад довгого ЗР -ви-хоря на декілька вихорів мекьшоі довжини енергетично невигідний. Можливо < і совання стабільних 51) -- вихорів з різною довив-нош кора, повніє» розта-вюваннх в товщі варузатого надпровідника та які ха-рактеризргвтьсл аалежкіств ' енергії пропорційно Знайдена глибина проникнення магнітного поля Х^ в вару-ватсй надпровідник. Ця електродамомічна величина е функцією від глибини проникнення поля в один вар А , котрий прониже вихор, а також від товакни вару <і 'та його відстані від бхиичого аару З) . Відносне екеквокня частки надпровідник «арів як тільки & ->0 або!)-*^ веде до Хі*^ 00

тоді ия змвквгкня частки діелектричних зазорів у разі Р-* О або (1 г-** дав X У' актуалькоцу для ШШ співоід-

, коавнні З) ? (і ^ X мавко

Хь~\\/

(3)

В електродвюшіпі БТНП значноэ иіроз роблять mt параштр Xfc * X , а співвіднесення his юши ввязляе структуру

струыоперенесу в НП-егонї. _......... •

У висновку сформуяьовані годовні результата роботі!, по одорзеиі а диеертацїУ.

: ..I. Описана лвиае терасагеятрггчлого ;е£?.кту гсскчо текперату-

рн І&рззинеького-Коетеряитдя-Таудвсв Tzb у &D -пздпрггї»— нику. При наявності надпливного перекосу заряду» угпоргнкя "пяазми" вихрових фявктуацій ножка рогглядати Яг процас зарод-ЯЄННЯ, |)8вгу ГІ0ССС95!ПЯГ ееродкі» (ш|*й SKSCP-SKT^rWMp) ««> критичного розміру j£+(T) з каетупнка роэоадо» паря кг, ру*-лнві вихори різно? полярності. . ,

2. У г і дродниза і пкому набяигзкнг розглянута задача про

евогвціа еяабкого гбурэкня густина опзро'ооі "пхваяи", ;вкзва-ченній у просторі в деяхий момент часу. Знайдені гіяаиЛ^Ю хоги вального спектру &D -скстбми. Початхода збурення розпадається на два збурення, які несуть різні топояогічаі "заряди" і певиркяьвя у протилежні' вгораин. - ........ ....................

3. Одвряак впрзэ для вільної енергії1 ’героїчно акткїЗЕаіга--

го ;;~н:і?:гого зихері, який spjfesys парїігзгр порядку у одко’-у saps? тарувато? падпрсзідетясозо¥ скатсаи. Нззаясйяо аід докхл-к« кора яспзе."агіія зякорп д їь аогяр'^йкічіяіП а-імч

сязюсгі сигргі? іа yeis мзсзгабах, як so дял вкяоріг у языках голіп або ггкктоенх дієзог-сліГ. г дгкгтаязсвх грпга". ЗЬ робо assoiroriiptisH оесїосугашя ідеології Ції) -перззіду до

внутріігмія варів явдпровідккхоза^ є«то*,:ї» . .... .

.4. ";гг.:;о^.”3!!0, ?!о_ внаеяідоа повільного спаду втручу з аідстлню від осі вкхоро» ютихтгсзЗ пosis Ф , по гэта чзр'зс' ’"слшзэкай- зяхор, ькя» Cyzs сгйгютс гаггэ гід кейиту ntictr? $£$«&). ' ' . . ’ " '

■ 5. Вс?£Н5ЭДГЭ!гЗ _!]С23ііЗІС?Ь ІЄЩ tbl) .-вихорій з ріо-

йоэ доггерз, пое:гіс*.і розтгггггккя• *• wiajf вапувзгог* , ЗПЯІ, гяї гара£гзр:гзупться догар:ЙУг~геэ гііззгяісгз смергі? . оїд рос:іір7 R зразку. >et sorni е аяїор» rssiazаго Ttnre s до. ггї'досззогз йора d. ^ R . Ейлэд Ъ й -Екгорів “ дкс:лз5?йгпх пртцэеп їіог» бутя-энанК~. _________________________

6. Розрахована гяибшео прокзгкекш Х{, параябяїиорб~до' пяскія «агнітного пояя в токгу з падпровідіїях ?o:-rans nxfgor: ' довільно? товання. В вявхтродкнаиіці ВПШ в значні3 кір! роб-'

лкть як параметр Xі " , так і X » а співвідношення шіж ними виявляй фактичну структуру струмопереносу у надпровідному етані.

У додатку подається розрахунок вільно? енергії на ікладок системи з багатьма вкхорямн, роатадованих в одному надпровідняко-вому шару. А також, одержані вирази для розподілу магнітного потоку, що тече черва масиви, діелектротті зазори і плівку. •

Головні результат* juwepraitff доповідались на 26 Всессввяій нараді з фізики низьких температур <м.Донецьк, 1990) та на.-'3 Вее-союзній конференції во ЕГНП (м.Харьків, 1991) і опубліковані в наступних роботах:; '

1. Беяевцов В. В., Иванченко D.M., Медведев D.B. Магнитный отклик на reptoaxextpmeexoti nose в тонких сверхпроводящих планках мита точки перехода Костерлицп-Таулееса- // Сверхпроводи- ' мость: физика, химия, техника. - 1990, - 3, № 3. - С.392-394.

2. Бехеваов 1.В.» Иванченко D.U., Медведев С.В. Токовое сое-

їояниє планарных сверхпроводников при наличии градиента температуры // В кн.: ХХУІ Всесозэное совещание по физике низких температур. Тезиси докладов. ЧД. - Донецк, 1990. - С.50-51. •

3. Белевцов Я. В.., Иванченко Ю.М., Медведев D.В. Гидродинамк-чеекие колебательные коды плотнсети вихревой "плазмы" в планар-тх сверхпроводниках jj {ШТ. - 1991. ~17ч$ 10. - С. 1235-1239.

4. Белевцов Л.В., Иванченко Ю.М., Медведев D.B. Гидродкна-ыяческке колебательные моды плотности вихревой "плазмы” а пла-парных сверхпроводниках // В кн.: В Всесоюзная конференция по ВТСП. Теаиеы докладов. Ч.І. « Харьков, 1991. - С.г?6-77. .

5. Белевцов 1.В., Генеихо D.A., Иванченко Ю.И., Мэдве-

дев С.В. Внутренние магнитике вихри в слоистом'сверхпроводнике.-Орэпрят? ДанФТИ № ‘6» - Донецк, 1991. - 30 с. .

6. Велеьцоа Д.В., Геиенко В.А., Медведев 55.В. Конфигурация плоского вихря в ДГСП // В кн.: 12 Вгзсоезная конференция по ВШІ. Теввсы докладов. Ч.І. - Харьков, 1991. - 0.78-79.

7. Белевцов Я. В., Гененко D.A., Иванченко Ю.М., Йадве-

дев Ю.В. Конфигурация внутреннего вихря в ВТСП // SHT. -1991. -'17, » 10, - 0.1230.1243. '

8. Belevtsov L. V., Cen»rJto Yu. А., Ivanchoclto їй, 11., Bed-

vcdev Xu.7. Bqueeted vortex in &• layered structure ot type -II euperconduotore // Phyalca С. - 1992. -193, Я 1-3. - ;

. p.291-302.

- її - .

ЛІТЕРАТУРА

Koctorlita .Т.ТЛ., Thouloca D.J. // J.Thys.C. - 1973. - 6,

II 7. - P. 1181-1203.

/фтозіанзо C«H., Горлом И.Г,, Яакп’зв 2).H. // Пульпі з .3313. - ,1989. - 49, ].• 10. - С. 556-559.

Garland .J, С.. Van Еігііадоп // Phyn.Hw,Lcjtt. - 1985

55» П .19. - P. 204.7-2050.

Tj»« ї?ч f Ruiman d.a. « Garlcnd J. 0. // Phya. ‘ Rov. Lett

: '■ - 12 - •' .... ■ , . , Belevtaov L.V. Vortex Fluctuation In Planar and layered Superconducting, Structures. ThesiB for a degree of Candidat Fiaiko Kate-matychnykh Hauk in the field of. superconductivity, subJcot classification oode 01.04.22; B. Verkin Institute for Low Teoperature Physics and Engineering. Kharkow, 1996. . . (

8 pvblication in ociontifio Journals and proceedings are ma-: intained. Tho roaultc of thoorotical treatment of transport pro-pertiee of low dimensional wkI layered-struoturo typo 2 supsrcendue toro <jra presented that folloua -fron Bpocific properties of magnetic vortioes on tho as cyotoas. i!ooh.anica of a thermoelectric effect in cuparconducting tMn Xilta balo.f of the Berezinakii-Kon-torlitj-Thouleso: temperature ia odvanood. Probloai of stabilite • of the resistive state fconcerning a.weak pertubation of the vortex "plasma" dennity is solved*. Ezaot solution for quaei-two-dimcnei-onol vortex is found. №ie> effective penetration depth of magnetic? field of the layered eyatea is ocaputod. - . .

Бел8вцса Д.В . Бихровве _ фяуіяуедая в пяосішзе к слоасззвс езерх-проводязцах струетургх. Диссертация «в’ ооиоханкз учокоЗ ствпзші-сйійчдата 6>і5ппочіатома'іТіЧасзіз пгук по сггецнахьнсста ,01.04.22 -"СЬерязрозорииесяь"Сявяко-твхкйчосяй' пнсгатус. .ккохзіх теккерс-'ОФ те.В.И.Ввріажа. Хирыгсо, 1ЭЭ5. - ■ ■ ;

Зоа^азгйя 8 нгуфішс'рабет, которые -содэрааг,-результата тео-рзглчзсксго исслэдозагаш транспортних свойств шібяоразиершлс'п слоистая саерхгфсз'^дюшаз 2 роДа,. вутвказзіях кз. апеци$;ічєсітх • свойств хаитках :вихрой'.в отих,системах. Предложи механизм тер-моэлэктричсского-аг£фзята Ь' СЕорхпршбдпігги: тонтг.ізс пленках ніка', -температура Верегі-інсдрго-Костерлііца-Твулссса..'Рзазяа задача об устойчив зете ройиетивяого состояния планарного сьерхпрозод>иіса относительно малк; в оз?дущэшЙ плотности зихрзвой,"плазі®”. Получено точной рэкзние .для' ішазидзунаряого вихряРассчйтвнаЭффективная г^бина проникновения магнитного поля в слоистый сверхпроводник.

Клэчевкэ слола: Вкхрь, аіітісзлхрь, вихревая "плазма.", кзазидвужр-ннй вихрь. ' ’. ■ - ■■ „•

' ' <5?5/7-С-ЛЄ^-' ; . -; • . •

По,яп. в печать 04.06.96 г. -'Йор«ат:,б0х84/32.:%ыйго типографская. Усл.печ.я. 0,4. Тирая 100 &кз. Заказ & 606. , . ... :

Ратапркнт ДГСІЛ, 34Э913, г.Краатсрск, ул.Шкадянова,7б ,