Тритерпеновые гликозиды стеблей плюща крымскогоHedera taurloa Саrr. тема автореферата и диссертации по химии, 02.00.10 ВАК РФ

Цветков, Олег Якович АВТОР
кандидата химических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Одесса МЕСТО ЗАЩИТЫ
1996 ГОД ЗАЩИТЫ
   
02.00.10 КОД ВАК РФ
Автореферат по химии на тему «Тритерпеновые гликозиды стеблей плюща крымскогоHedera taurloa Саrr.»
 
Автореферат диссертации на тему "Тритерпеновые гликозиды стеблей плюща крымскогоHedera taurloa Саrr."

■А ^

ууъ

' НАЦИОНАЛЬНА ДКАДЕМ1Я НАУК УКРА1НИ v J Ф13ИКО-Х1М1ЧНИЙ 1НСТИТУТ ÍM. О. В. БОГАТСЬКОГО

/ / / U¿ А

/ 7 / г" ¡ // На правах рукопису

- йу ¿ t'

. 1

/■-у

ЦВЕТКОВ Олег Якович

ТРИТЕРПЕНОВ1 ГЛ1КОЗИДИ СТЕБЕЛ ПЛЮЩА КРИМСЬКОГО

HEDERA TAURICA CARR.

02.00.10. — Бторгашчна xímíh, xímíh природних та ф13!олопчно активних речовин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертацп на здобуття наукового ступеня кандидата хшиших наук

ОДЕСА — 1998

Робота виконана на кафедр1 оргашчно! хши Омферопольського державного ушверситету.

Науковий кер1вник:

кандидат х1м1чних наук, доцент В. I. ГРИШКОВЕЦЬ.

ОфщШш опоненти:

доктор xiMiHHux наук, професор Ю. Е. ШАП1РО,

доктор х1м1чних наук, префесор М. В. ПОВСТЯНИИ.

Провщна оргашзащя: 1нститут бюоргашчно5 xiMii та нафтсшмп (м. Киш).

Захист вщбудеться «20» грудня 1996 р. о 10 г. на засщанн} спе-щал1зовано1 вчено? ради Д.05.14.02 при Ф1зико-Х1м1чному шститут! ¡м. О. В. Богатського HAH Украши за адресою: 270080 м. Одеса, Чорно-морська дерога 86.

3 дисертащею можна ознайомитнсь у науково! б1блютсщ Ф1зико-XiMi4Horo шституту ¡м. О. В. Богатського HAH Украши.

Автореферат розшланий «. /9 » листопада 1996 р.

Вчений секретар

спещалвовано! , вчено! ради, /Г л г кандидат х1мшних наук сУГ4^»

Л. А. Л1ТВ1НОВА

Загальна характеристика робота

Актуальн1сть роботи. Гритерпевов! гл1козкда належать до пасу ф!з!олог!чно активних речовин, як! мають широкий тектр ДИ. Рослини, як! мютять в соб! тритерценов! гл!ко-iM, в1дцавна вживалися в народнШ медицин!, як косметичн1 асоби та для lai. Екстракти рослин с!мейства Araliaoeae, эких як, жень-шень (Panax), елвутерококк (Eleutheroooooue), ¡ффлера (Scheíflera) та арал!я (Aralia) широко вЩом! як laxrroreHHi препарата^ Проте вироблення лз.карських, коскэ-[чних 3aco6iB та харчавих продукт!?, hkí м!етять тритерпе-IBÍ ГЛ1К03ИДИ, л!м!туються обсягом сировинно! бази. Необ-.дшсть И розширэння та р1зномай!тя1сть бЮлоПчно! активист! гл!козид!в визначають пошук простях та доступних за-HHHKiB рослин з Щннша властивоотяш. Вид1л81шя трктер-нових гл!кознд±в, вивченвя 1х властивостей та взашозв'яз-х1м1чних структур з б1олог1чцоа активнютю в актуальными ■ будуть сприяти розиирашиз арсеналу л!карських препарат!в. Uiel точка зору значтай 1нтврэс становить р!д плющ (Нвйе-), оск!льки налеяить до с!шйства Araliaceae, а двяк1 вида эго роду (Sedera bellx, Hederá caucastgena та Hederá col-xt) здавна вкивалися у народн1й модацин!. Мета роботи. Мвтор дасзртацШно! робота було ввд1лення встановлення структур гл1козвд1в 1з стебел плвда кримсь-^о (Hederá tavr t са Carr.) з використанням р!зннх х!м!чних 'од!в та М0тод1к спектроскопи ЯМР та оц!нкэ б1олог1чно! TCBHOCTi ВВД1Л9НИХ гл!козид!в. Для доскгнэння мети роботи 0х1дно було розв'язати так! задачи:

- ЗД1ЙСНИТИ вид!лення з рослинно! сировшш суми тритер-пенових х'л!козид1в

- розд!лити суму гл!козид!б на 1вдив1дуальн1 едалуки;

- визначити Оудову вид1леник гл1козвд!в ^зними х!м1чшвди та ф1зичнимй методами;

- провести 61олог1чн1 випробування вид1лених. гл!козид1в.

Наукова новизна та практична ц!нн!сть.

- в результат! роботи вид!лено 21 тритерпенойий гл!козид, з яких 7 тритерп9нових гл1козид1б - нов1-сполуки;

- в стеблах НЬФга 1ссиг1са впершв виявлвн1 кисл1 гл!кози-ди з залишками глюкуроноЬо! кислоти;

- вперше виявлвно глйюзиди, як! м1стять ацетильну групу у вуглеводн!й частин!, та гЛкозид этвриф1крванрю.втйН0Жзм карбоксильной групою залишку глзокуроновох кислоти;

-"у робот! показана ефективн1сть нонана. та тосбу експери-менг!в для в!днесення сигналхв .скелетних протон1в у гл1кози-дах'з 4-5 сахараш та методик самеьбмй та ЮЕЭТ для п!д-твердження посл1довност1 сполучання вуглеводних залишк1в;

- визначена гемол1тична активнЮть видШених гл1козид!в та встановлена И залежнЮть в!д структурных параметр!в;

- встановлена ШгШруюча д!я тритерпенових гл!козвд!в на процес кхльчэння нас!ння та_показана 1х цитостатична активнЮть. . -

Анробац!# роботи. Основн! результата роботи допов!дались на шдсумкових конференЩяк нрофэсорсько-вшаадацькога складу Схмферопольского держун1верситету (1994, 1995 рр-.) та заявлен! на Х2П ¿'крахнско! конферанци з оргашлно! х1м!1 (м. Харьк1в, 1995 р.) та Мхяснародному сишоз!умх з сапон!н!в

(США, м.Чикаго, 1.995р.) та I ВсаросШськЛй конф&рёиш. з бо-тан1чного ресурсознавства (Рос1я, Санкт-Петербург, 1996 р.).

ПублЛкацН. За матер1алами дисертацИ опубликовано 4 статт! та тези 5 допов1дей.

Структура та обсяг дисертацИ. • Дисертатя викладена на 137 сторинках машинопису та складаегься г огляду лхтератури (гл. I), обговорення результата (гл. П), експеримэнталъно! частини (гл. Ш), шсноек1в та списку л!твратури, до якого включено 130 пэриоднервл. Робота шшетрована 15 таблицами чта 14 малинками." = '

Конкретвий особистий вклад дисертанта. Робота в ц1лому виконана дисертангом самост!йно. ЯМР-сп8ктросксп1ча1 досл!д-5К8ння вжонат сусШльно з вЗд.н.с. 1нституту органично! х.ИШ РАН, д.х.н. О.С.Шалзсовим.

ОСНОВНИИ 5ЩСТ РОБОТИ .

I. Еядхлвшя та роздЫония трягврпенозях гл1козйд1в.

Для вщЦлення гл!козид1в з стебел плща кримськЬго сиро-вину екстрэгували 70% водним этанолом, екстрзкт концентрува-пй та розбавляли;'водою. Малополярн! гл!козиди екстрагувалн хлороформом, а гл1Козвди сервдньо! полярност! - бутанолом.

Препаративна розд1ледая гл!козад1в проводили хроматогра-Ично на сил1каг9л! у р!зних системах розчинник1в. При роз-11лянн1 малополярних гл1козид1в одержали 1ндив1дуальн1 гл1-юзиди ЪЪ-А, Б1:-с, 5<;-Е, Б^Рта фракци 31:-в та Б^с, ях1 кладен1 з пар близышх по рухливост! гл!козвд!в. РоздШння ракц!й на 1ндав1дуальн1 гл!козиди проводили рвхроматографу-

4 ■ ..........:Л.„- .

ванням на високоефективному м1кросферичному сил1кагел1 ..sil-pearl. .

Суму гл!козвд1в середкьв! полярност! розд1ляли аналопч-но. При цьому одержали фракцИ st-G, st-н, st-l та гл1козида st-J та. st-к. Розд1лэння фракцИ st-'G на силйсагел! дозволило одержати факц1ю st-G0, компонент st-Gj^ та сум!ш гл1кози-д!в st-ca та st-G3. Розд1лвння фракцИ St-GB проведено аце-тилюванням, хроматограф!чщш роздшгнням ацетат!в з подаль-шм двзацэтилюванням. Сум1ш гл1козид!в st-Ga та st-G3 розд!-

Я- ■ ■ . ■ ■ 1- .

ляли на сил1кагел1 з прищепленими гептилъними групами. Фрак-щя st-H розд1лена на гл1козиди St-H4 та st-Ha рехроматогра-фуванням на сил1кагел1. silpeari. Аналогично фракц!я st-l <3у-ла розд1лена на горввэжа! гл1козиди.st-l¿, St-ta та м!норнЗ

глл.к03иди st-l3, '

• В результат! одержали 21 тритерпеновий гл1козид - тау-розида St-A., -Ва, -С, -Dj., -Da, -Е, • -Р, -G0_±, -G0_a.

-0^, —Ga, -G3» -Hv. —На» -la» -I3» ——Jt -к.

Иазви, структура та bmíct гл1козид!в в pownrai наведен! у таблиц! п.

П. Встановлення будови глхкозщЦв.

3 метою визначення вуглеводного складу глисозиди поддавали повному кислотному г!дрол1зу 2н. ср3соон. Для з'ясування 1юсл1довност1 моносахаридних залишк!в у вуглеводних ланцюгах висивали чаотковий кислотний г!дрол!з 1н.с?3соон. Для розщеп-лення глюкуронщшх,зв'язк1в вмкористовували ферментативная гЩрол1з ринковим препаратом р-глнкурон!дази. - Попередни 1дентиф1кац1ю caxapiB та агл!кон1в гл!козид1в Меля кислотного г1дрол1зу проводили методом ТШХ шляхом пор1вшшня з в!-

Таблица Î 5

Ст] руктури гл!козид!в стебел плица кримського Hederá taurtca

» Таурозид СТРУКТУРА' *Вм!ст,?5

i St-A Ara^ Q 1,3-10"a

2 St-B± ИшЯ^Ага^ I 1,6.1o"3

3 St-Ba Glo^* Q г,5-ю"3

А st-c Kia^-^Ara^ S 5»5*10~a

5 St-Dt GloP-^Ага^* П 4,5.10"2

6 St-Dj Rha^fGlo^* П . 2,0«10"a

7 St-B 01ошД* I 6,0-1o"3

в st-? GIOUAP- П 3,3'10_a

9 10 St-G0_4 \. St-0o_j Ara«, n Aléjelo . (6-OEt) .¿IOUAP- ÏÏ -n 3,3-10 1,6.10""

11 St-Gt Araa-+ П •Ано-ЗДлоД-^ПЬа 3,3-10"2

12 St-Ga I Jcio^-Pcio^Rha 1,6.1o"3

13 St-G3 Ига^Ага^ П ЛгЮ^Дпо 2,5-Ю"3

14 ; St-H* : С1о&* П ^Glo^Glo*-4-?Rha 6,0'Ю"3

15 ', St-H2 Rha^Araa-+ ÏÏ Joio^GlcJ-^Fha 1,3'Ю"4

1S St-It Glo^Ara®-» ÏÏ ^GloAJcio^Rha ч,3-ю~а

17 St-I2 KhaCL^G^ ц ♦PqioAJGIO»!-^ 5,0.10"Э

18 19 20 St-I3 St-I,, St-J -TG10UA&* I 6¿Ao . Gl^UA*3- П ^GIO^GIO^-OW Час GloUA&* I ^GloXPoio^Kia 8,3«Ю"% 1,3«ю"3 6,6-1 о"

21 St-K . GlcUA&* П Alo*5JGlo^?Rha

I - олеаноловзя кислота, Д - хедэраган!н, Ara - ь-араб1ноп1ранозил, Ole - в-глюкоп1ранозял, Rha - L-рамношранознл, GlcüA - и-глюкуроношранозил,

* В переклад! на суху снровину.

домими зразками моносахарид1в, олеанолово! кислота, хэдера-ген1ну та щших агл1кон!в. Лукний г!дрол1з використовували для селективного в1дщепл9няя «углеводного ландвга, зв'язано-го ацилгл1козщщим зв'язком з агл!коном. Сдержан! проген!ни анал!зували за ТШХ з в1домими зразкаш монодесмозядних гл1-

к03ид1в.

Встановлення повно! структура тритерпевових гл!козид1в проводили застосуванням спектроскоп11 ЯМР. Оглядовий ПМР-спектр дав змогу визначати число моносахаридних залишк1в за характерными дубдатшши сигналами аном1рних протон±в в слаб-кому пол! та у ряд1 випад$1в тип агл!кону за специф!чно роз-щеплениш. сигналами npcffOHlB Н-3, Н-12, Н-18 та Н-23А.В та синглетнями сигналами метильних груп при четвертичних С-ато-мах агл1кону. ■ . ■ • • ' '' V

Тили гл1когидних зв • язк!6 Miz моносахаридними ззлишками визначалися на основ! анал1зу . ПМР-спектра повного ацетату глгкозиду в 1нтврвал1 3,5-4,2 м.ч., дв для незамздених саха-piB знаходяться лише сигналы скелетних протон!в Н-5. Наход-жання в цьому 1нтервал1 сигнал!в 1нших скелетних протонов визначае вздоовидаий тал зв'язку. Додатково тили зв'язк1в та посл1довност1 з'еднування моносахаридних залишк!в П1дтвврд-аена спостережэнням ядерних ефект!в Оверхаузера (ЯЕО) в одномерному вар1ант1 (эксперимент cametspih) або двовюирному ексшримент!» BOESY. , - ■ ;

ВЩнесення сигнал1в у ШР-спектрах гл!козид1в та IX пов-них ацетат1в сдШснювалося на ochobí двовим1рно! гомоядерно! корелящйно! спектроскопн 00SY. У ряд1 випадкхв вЗднесення проводилися за допомогою методики естафетного переносу поля-

ризацн (одном1ртй вар!ант НОНАНА - ексдаркмекту / та аиал!-зоы nepepi3iB по и3 двовим1рних спектр1в повних кореляцШ (TOCSY).

■ М1сця локал1зац11 вуглвводних ланцюг1в в awiiKOHi гл!ко-зиду також визначалися анал1зом ПМР-сдактр1в повних ацета-tíb. Однак <51льш надЛйно це пнтання вир!шувалося на ochobí "С-ЯМР спектр1в. В1днесвння сигнал1в у "С-ЯМР спектрахви-конувалося шляхом з'1ставлення з Л1.тературнши даними за х!м. зсувами для агл!кон1в, незам1шёних метилгл1козид1в, для л1-та трисахаридних фрагмвнт!в, а також з урахуванням ефэкпв гл1козилювання.

1дентиф1кйц1я таурозид1в stJA, -в,, -в,, -с, -Р., -д.,

st-Qy, -G,, -н, та -а,.. '.■,..•-.'

Таурозида st-A, -Bt, -Ва, ~G, -ах, -Ga, -G3, та -на 1дентиф1кован1 за íüK з ранйпе вид1л9нима глакозидами з raiCTiB та плод1в Hederá taurioa. Структура ц!х гл!козид1в 1ав9Д9н1 у табл. 1 та додатково п!дтверджен! даними кислот-юго та лузшого г!дролиз!в та з1ставленням ix "С-ЯМР спект-iiB з лд.тературниш дашади в1домшс сразк!в.

Встановлення будови таурозиду St-qn_..

У склад1 таурозиду St-G0_± кислотшда г!дрол1зом виявла-i араб1Ноза, глюкоза та хедераген1н. При лужному. г!драл1з1 церхано проген1н, 1дентичний з арабШШранозидом хедераге-1ну (таурозиду st-A), цо визвачае часткову структуру

Подальше встановлення будовн вяконано 1з викоркстанням

даних ШР-сп8ктроскоп11. У 1ШР-спвктр1 повного ацетату 1дентиф1кован1 сигнали трьох моносахарвдних залишк1в - ара<51ноп!ранози та двох гЛЬкоп!раноз. Значения КССВ ано-м1рних протон!в (я 8Гц) визначаоть а-коцф1$урац!ю гл!козид-ного зв'язку для араб!нози та р- для глюкоз. В1днесення сиг-яал1в скелетних протон!в, як! в1дпов1дають конкретному моно-сахарвдному. залишков1, виконан! за дакомогою НОНАНА-ексаери-мент!в (Мал. 1):

«« < ^ ||

ЦТ У и »*■ м м ' Л ¿л__Д_

л •

и

т

Мал. 1. Одном1рн1 спектри НОНШ; та фрагмента р1зницевих

спектр 1в ЯЕО таурозиду Б

Однозначн! в!днвсення сягнал!в протон!в К-2, Н-3 га Н-4 у залишках глюкоз виконан! !з залучвнням спектроскопil COSY за naflBHicTB у спектр! в1дпов1дних крос-uiKiB (Нал. 2):

Мал. 2. Фрагмент спектру COSY ацетата таурооиду st-G,,.!.

За полоаенням сигяал!в заливки ара<5!нози та одн1б! з глюкоз в к!нцевими. (1—>6}-Тип зв'язку Mis залшкаш глюкоз зизначено спостереженням ЯЕО, коли поредопром1н9ння протону 1-1 С1олт виклякав появу у р1зницввому спектр! сигналу прото-iy Н-б 01о".первдопромШння H-I Ara' викликав появу сигналу

протону Н-3 агл1кону. Таким чином, таурозид стано-

вить собою 3-0-а-1г-ара01ноп1ранозил-2&-0-р-генц1об1озид хе-двраген1ну. Цей гликозид у рйслинах с!м. АгаИаоеае ран Пае не був знайдвний, ала вид!лявся з А1геЫа (с1м. Ьаг-

<Иг;аЪа1аоеае).

Доказ С.удови таурозиду ;;

Повним кислотним г!дрол!зом у склад! виявлен! глюкоза, ракнооа, арасЯноза та хедерагенон. Лужний г!дрол!з по-казай, що 1гроген!н з гдентичний а описаним вице 3-0-р-])-глюкоп!ранозил-(1 —>2)-(>-«-1г-араО!ноп!ранозидом хвдераге-н3.ну. {таурозиду 51-1)^). Остаточне ' встановляння струкгури гл1козиду проведено з вкиванням ЯМР-сгоктроскоп!1. Анал!зом ПМР-спектру повного ацетату З*;-!^, виконаним як описано ви-ще, встановлено, що глхкозид мае два вуглвводних ланцюги: по С-З атому агл!кону - дюахаридний фрагмент аГо^-^Ага^ та по С-28 атому - трисахаридний фрагмент .

Структура Б^;-!^ додатково п1дтвбрджена пор1внянням його ЯМР спектру з ¿итвратурними данями для гл1козид1в з фрагментами аналог!чно! будови. Таким чином, таурозид стано-вить собой 3-0-р-Б-глюкоп1ранозил-(1 —*2)-0-а-ъ-араб1ноп1ра-нозил-23-0-а-ь-ра?лноп!ранозил- (1 —»4) -0-р-в-глюкоп1ранозил-(1—6)-0-р-1)-глюкоп1рэнозкд хедвраген!ну.

До цього гл!козид такох будови вид!лявся з Fateia Japónica, Caltha polypetala та Pul3atlZla campanella.

Встановлення Оудови таурозиду st-D,.

У склад! st-D2 повним кислотним пдролхзом тязлвШ рам-ноза, глюкоза та хедвраген1н. Частковий -кислотний rispo л i3 гл1кози.ду дае рамнозу та праген1н, !двнтичний з глюкопхрано-звдом хедерагвнз.ну (таурозиду st-Ba). Тши зв'язк!в (1 —»2) у дхсахариду Rha "^-»Glo'' та (1 —»3) Mis Glo'ra аглйсоном встановленх анал1зом ШР-слектру повного ацетату аналогично таурозиду St-G0_1 та додатково пхдтверджен! споствреашням ЯЕО у двовимхрвому бксперимент1 ROESY при наявностх. у спект-pi Kpoc-niKiB npoTOHiB Н-1."-Н-2' та Н-1 '-Н-3 агл1кону (Мал. 3):

Мал. 3-. Фрагмент спектру ROISY ацетату таурозиду st-D2.

Структура Б1,-1)а додатково Шдтвердкена пор!внянням його "С-ЯМР спектру з! спектром таурозиду Э1;-Ва та з л1тературними даними для к1нцево! рамношранози. Таким чином, таурозвд 3*-1>2 становить собою 3-0-а-ь-рамноп1ранозчл-(г —*2)-0-р-1Ь глюкоп!ранозид хедераген1ну та в новою сполукою.

Установления будови таурозиду-'аг-!^.

За даними повного кислотного г1дрол!зу таурозид Б*-1а складений з рамнози, глюкоз'и та хедераген!ну. Проген1н, одержаний лужнш г!дрол1зом, по ТШХ 1дентичшй з вищеописа-ним- 3-0-а-Ь-рамноп1ранозил-(1 —»2)-0-р-п-глюкоп1ранозидом хедераген1ну (таурозиду Э1;-Б2).

Анал1зом ШР-сшктру повного ацетату визначен! склад ■гл1козкпу- з дадх залишав рамноШранози та трьох залишк!в глишШранози; (1 —*2), (1 —*4) та (1 —»6)-тигш зв'язк!в у вуглеводних фрагментах та .

Тиш зв'язк1в та м!сця локал!зац11 вуглвводних фрагаенпв Шдтверджен! «спектром ЮЕЗУ за крос-п!ками протон!в Н-1 Кш" - Н-2 С1о', Н-1 Ит"'" - Н-4 С1о "" , Н-1 С1о ^ - н-б 01о"' та Н-1 С1о' - н-3 агл1кону. В1днесення ситнайв у "С-ЯМР спектр! гл1коеиду виконан! шляхом зЮтавляння з даними "С-ЯМР спектру Б^Ба та л!тературниш даними для трисахаридного

фрагменту. Таким чином, таурсзид St-Ia являв собою З-О-а-1-рамноЩранозил- (1 —*2)-0-^-1)-глико1х1ранозил-28-0-а-ь-рамно-шранозил- (1 —*4 )-0-р-1>-гл1коп1ранозил- (1 -»в) -О-р-хнглюкот-ранозид хедерагвн!ну та в новою сполукою.

Таурозиди st-B та st-p за данима повного кислотного та ферментативного р!дрол1з1в мЮтятб 0-глюкуроноп1ранозу та агл1кони олеаноловую кислоту та ходераген!н в1ддов1дао. Лух-ний 1'1дрол1з таурозид!в st-B та st-P не викликав будь-яких ЗМ1Н В IX будов!, що св!дчить про монодосмозидну природу гл1козид1в та знаходаення залишку гликуроново! кислота по

Са-ОН rpyni агл1кону, ТОбГО ГЛ1К03ИДЯ ЯВЛЯЮТЬ СОбОЮ В1ДПО-

в!дно З-О-р-в-глюкуроношранозида олэаноловот кислота та хе-дараген1ну. Дан1* структури додатково П1дтвердган1 спектрами ПМР та 13С-ЯМР. Ран1шв гл1козвди такох будови зустрнчалися в ¿ralla cordata, Hederá nepalenaia, schefflora Ыргезза та Tetrapanax papyriferm.

Встановлення будови.таурозид!в st-J та st-к. У повному кислотому г1дрол1зат! таурозид!в st-J та st-K 1дентиф1кован1 глюкуроновая кислота, глюкоза» рамноза та аг-iíkohií олеаноловая кислота та хедэраген1н в!дпов1дно. Прого-

н!ли з Б^ та й^-к, одержан! лужним г!дрол!зом, 1дентичн1 З-О-р-в-глюкуроноШранозидам олеанолово! кислота та хедера-ген!ну (таурозидам Б1;-Е та Б(;-Г).

За анал!зом ПМР-спектр!в давних ацетат1в ЗЫ та ви, виконаним аналогхчно ввдеописаним инкозидам, визначено, що по карбоксильнох груп1 при С-17 атом! агл!кону знаходаться трисахаридний фрагмент Таким чином,

таурсзиди Б-Ь-^ та Б-Ь-к становлять собою 3-0-р-в-глюкуроноп1-ранозил-28-0-а-ъ-рамноп!ранозил-(1 —►4)-0-р-Б-глюкоп!ранозил - (1 —»б)-0-(3-1>-глйкоп1ранозида олеанолово! кислоти та хедера-ген!ну 1 б новями тритерпеновими глхкозидами.

Встановлення будовк таурозид!в Бта У складх Б1;-1а та Б*-!* за результатами повного кислотного гадрол!зу !дентиф!коваШ. глюкоза, рамноза, х-люкуроновая кислота та ашкони елеэиодова кислота та хедераген!н в!дпо-в!дно. Проген!ни, одержан! лужним г!»црол!зом, хдонтичн! з вищеописаними З-О-р-с-глюкурошяЦранозвдаш олеаноловох кислота та хедераген!ну (таурозидам Б*;-Е та При обробц! х,л1козид!в Б1;-13 та Б^з:^ водним розчином ам!аку визначено часткове утворення з них б1льш полярних таурозид!в та Б-ь-к, що дозволило припустити наявнють ацильнох групи у гл!козидах з-Ь-13 та бъ-1„.

Питания про природу та м!сьце локал1зацИ ацильнох груш

вирИвено на основ! анал!зу ПМР- та "С-ЯМР спектр!в. В1днз-овтя сигнал!в у 1ШР-сгактрах гл!козид1в виконано на ochobí mpepi3iB го oj3 двовим1рного спектру tqcsy. При цьому х!м. зсуви сигнал!в ycix скелетных протон1в, за винятком Н-6 cío"* практично зб!гаються з такими для таурозид!в st-J та st-K, а сигналя H-SA,В Glo"' змйцен! у слабкв поле на 0,2 м.ч.Цэ обу-мовлюв положения ацильно! груш при С-6 атом! залишку giq"\ KpiM цього,' у "С-ЯМР спектр! сигнал атому С-6 Gio"* також в1дчував низькопольовий зсув (2,0 мл.) вшосно до х!м.зсу-bíb сигнал1в в!дпов1дних атом1в у таурозидах st-J та st-K, ш,о пщтверджув H3HBHicTb О-ацильнох. груш при С-6 Gio"\ Ана-л!з високопольного интервалу ГМР-сгоктру поряд з синглвтними сигналами сьоми СН3-груп агл!кону та сингле том 0-СН3 метилового еф!ру залишку глвкуроново! кислота дав змогу виявити эдан трьохпротонний синглет з б 1,88 м.ч. у звичайному для ацетатíb !ктервал! 1,8-2,2 м.ч., а у 13С-ЯМР спектр! додат-«звий сигнал С-атому з х!м. зсувом 26 м.ч. Структура тауро-)ид!в St-l3 та st-l„ визначен! як 3-0-р-1ьглюкуроноп!рано-ш-28-0-а-Ь-рамноп!ранозил- (1 —»4) -0- (6-0-ацетил-р-С-глюко-с!ранозил)-(1—»6)-0-р-в-глвкоп!ранозиди олванолово! кислота •а хедераген!ну. Щ. гл!козиди в новими сполуками.

St-I3 Н= Н ' St-I„ й=ш

Встановлення будови таурозиду Бг-о,,.».

Таурозвд за результатами повного кислотного г!д-

роМзу складений з гликуроново! кислота, глюкози, рамноза та хедераген!ну. Прогнал, одержаний луком г!дрол!зом, 1денги-чадй за ТШХ з таурозидом В!;-?. Дезацетшшвання таурозиду

метилатом натр!ю у метанол! дав продукт !дентйчний за хроматограф!чною рухом!с?ю з таурозидом 1дентичн! та-кож склад ц!х гл1козид!в за результатами повного.кислотного г1дрол1зу та прогенИш, одержан! лукним г!дрол!зом. одаак повн! адатати Б^с0.а та в^к в!др!зняються як за ТШХ, так 1 за ПМР-спектрами.

У ПМР-спектр! повного ацетату В1;-0о_2 !детаф!кован! сиг-нади скалетшх протон!« залшка глюкуроноп!ранози, двох залипнув глшкоп^равоз та залижу рамноп!ранози, який за положениям сигнал!в в кзлцевим; За обликом будови проген!ну с0_2 вишпшае, що ло карбоксильн!й груп! при С-17 атом! аг-л±кону знаходаться трисахаридний фрагмент Шш

Посл1Довн!сть зв*язк!в та м!сце локал1зац!х вуглевод-них фрагмэнт1в додатково п!дтвердаен! спектром К01БУ ацетату 8*-ав_,, як описано для таурозйду Б1;-1а. У ПМР-спектр1 повного ацетату гл!козиду кр!м цього, спостер!гаються два "тра-плетних» сигнали з & 4,20 та 1,26 м.ч., сп!вв1даошвнням Ш-тегральних Лктенсивностей 2:3 та загальною КССВ 7Гц. Ексна-рименти за подв!8ним резонансом показують взаемний сп!н-сп!-новий зв'язок ц!х ддаох груп протон!в т!льки м1к собою. Де-тальний анал!з !нтервалу 4,2 м.ч. виявив ряд слабких Ш-кхв, як± налекать до цього мульгишюту, що дало змогу ЮТерпрету-вати його як АВ-чвстину етйнова! система АВХ;,, де АВ -прото-

ни групи -0-CHa-, а сигнал з в 1,26 в триплетом групи -CIL,,

Таким чином, залишок глюкурояово! кислоти втериф1кований этанолом i таурозид Bt-G0_a являв собою 3-0-(6r-0-eTM-p-D-глюкуроногйранозал) -28-0-а-1г-рамноп1ранозил- (г —»4) -o-ß-D-глшомранозил-(1 ^6)-0^-1Нглшоп1раназид хвд9раген!ну та в новою сполукою.

Анал1з структур вид1лених гл1козид1в показув, до вони в поххдн! олваноловог кислоти та хедераген!ну. Вид1лен1 гл!ко-

зиди е як moho-, так i б!сдесмозидами. Вуглеводний ланцюг по гддроксильно! rpyni при С-3 aTOMi агл!кону ыалополярних гл1-козид1в мае такий самий моносахаридний склад, як i у серед-ньополярних гл1козад1в, що свхдчять про !х генетичний взав-мозв'язок. Структура вуглеводних лантоПв по С-3 атому агл1-кону е типовими для гл!козид3.в рослин cím. Araliaoeae ыоно-та дЮахаридгаши фрагментами Ara® , Rha<í-^*Ara^- та Glo®-^* ara® , як! переваяають у рослинах род!в Acanthopanax, Fat3ia та Hederá та фрагмент Rha^-^Glo®-, що ран!ше не зустричав-ся. . . ; ■. > ■

Структура вуглеводаого ланцюга при С-28 атом! агл1кону являв собою головним чином типовий для ряду рослин CiM. Ага-liaoeae трисахарид Kha(í-^*Glo^*Glo^- i pü®8 його 6-О-мо-ноацетильне дах!дне.

Ш. Вивчення 6ioAoiW4Hoi активности глхкозвдхв.

У гцюцес! роботи вивчено гемол3.тичну д!ю • осндвних три-терпенових гл1козвд1в 1з стебел Hederá tauríca на еритроцити лвдини. Визначалася концентрация глйсозиду, яка викликае 5056 гемол1з (HDso) 2% суспензИ еритроцит1в п±сля й$кубац!1 су-Mimi протягом 30 хв. при 38*С у ф1з1олэг1чному розчин!. Ви-користовувалися к1эдев! концентрат! гл1козид!в в!д 1 до ю"5цМ. При цьому виявлено, що монодесмозидн! гл1козиди ма-ють дуже високу гемоМтгау актевнЮть та HDso для них ле-хить в межах в!д Ю~а до icf'pM, а б1едвснозида1 гл!козиди на два порядки меньш активн! та hdso для них лекить в штер-вал1 в!д 10"4 до 3|jM.

Таблщя 2 19

Геж»й точна активнЮть основних тритерпенових raiico-зад1в ¿3 стебед шосца криыського (hds0 - концентрат я, яка викликаз 50* гежшз в уиовах експериывнту)

Гл!козид . Глйсозил f t- HDso ЦМ/Л

St-A • -i* * 2*10 , , St-G¿ >10"*

St-Ba *2И0°

•st-c i-io"* : St-It э'-1 о"1

St-Dj . 3-10- St-K о З'Ю

st-? 2'10"* • ■ *

Вивчвно впяив людсысого оироваткового алызум!ну (ЛСД.) на гемол1йгтау'д!ю гл!т?озид!в« Установлена, що уёедення в !яку~ бац!йну сум'1а ЛСА в концентраци ввде 5 "мг/мл починав при-гн1чувати гемол1тичну д1ю гл!козид!в та в к1нцев1й концентрацию мг/мл повн1стю íHTiOipye гемол!тичну активн1сть тритерпенових гл!козид!в. Концентрац!я, яка викликав 50£ за-хист, складае 7 мг/ил.

Лодатково проведен! випробування росторегулшчо! актив-hoctí основних. гл!козид!в 1з стебел Redera, tceurtca. ОЩнвва-ли вплив гл1коэид1в (таурозид!в st-c та st-Ha) на процес проросту настня. Для досл1даання використовували нас!ння BiBca'nociBHoro (Avena sativa L. cím. poaoeae). У ход! робота вивчалась д1я гл!козид!в у концентрац!! в1д 1 до ю"арМ. При концентратах глйсозид!в в!д ю"4цМ та нище спостер1га-лося пригн!чення проросту нас1ння, ала через деякий час (2-5 д!б> нас1ння вадновлювало здатн!сть проростати, що свщчить про цитостатнчний характер д!1 тритерпеновнх гл!козид1в.

-ВИСНОВКИ

1. 1з стебел плода кримського Вебега Хаиг1са Сагг. с!ы. АгаНаоеае БВДЛленО 21 тритерПеыовиЙ ГЛ1К03ВД. 3 них 8 в мо-нодесмозида! гл!козидк та 13 - 0!сдесмозщда1, б гл!козид!в в пох1дн1 олеанолово! кислоти та 16 - хедерагенХну, при цьому 7 гл!козид!в - нов! сполуки.

2. Показано, що таурозиди Б1;~а, бъ-в,., вь-о, та Б1;-в4 являють собою в!дпов!дно 3-0-а-ь-араб!ноп!ранозид хе-дераген!ну (I), 3-0-а-1г-рамноп!ранозил-(1 —♦2)-0-0!-:Il~8paбi-нoпipaнoзвди олеанолово! кислоти та хеде.раген!ну, З-О-р-и--глхкошранозвд хедерагемну та 3-0-р-в-глшоп!ранозал- (1 —» 2 )-0-а-1г-араб!ноп!ранозид хедераген1ну.

3. Встановлено будову нових таурозид!в 51;-1)2 та Б1;-12 як 3-0-а-1г-рамноп1ранозил-(1 —>2)-0-р-в-глюкоп!ранозид хэ-дераген!ну та 3-0-а-ь-рамноп!ранозил-(1 —»2)-0-р-1)-глюкоп1-ранозил-28-0-<х-1г-рамноп!ранозил-(1 —►4)-0-р-1ьгликоп!рано-зил-(1>6)-О-р-В-глюкопгранозид хедераген!ну. ,

4. Доказано Оудову таурозид!в та Б!;-!^ як 3-0-а-Ь-араб!ноп!ранозил-28-0-р-генц!об!озид хеде-раген!ну, 3-0-а-1г-араб!ноп!ранозЕЛ-28-Ога-1г-рамноп!ранозил-(1 —>4 )-0-р-генд1о0!озид хедераген!ну, 3-0-р-1)-глшоп!рано~\ зил-(1 —»2)-0-а-1г-араб!ноп!ранозил-28-0-«-1г-рамноп!ранозил-(1 —*4)-0гР-генц!об1озмд хедвраген!ну та З-О-Б-В-глюколира-нозил-28-0-а-1г-рамноп!ран&зил- (1 —>4) -О-р-генцЮб^озид хеде-раген!ну. Таурозид в новий тритерпеновий гл!козид.

5. Показано, що таурозиди 81;-о2, Б1;-н2 та в*-о3 являють собою 3-0-а-1г-рамноп!ранозил- (1 —»2) -0-а-1г-араб!ноп1ранозил-28-0-а-1г-рамноп!ранозал-(1—»4)-0-р-гвнц!об!озиди олеаноло-

.■.:■■..: . . 21 )i кислоти та Х0дарагвн1ну та 3-0-<х-1>-рамноп1ранозил-(1—>2) йх-Ъ-араб1ноп1ранозил-28-0-р-гвщ1о01озид хедвраген1ну.

6. Встановлена будова таурозид1в st-B та st-p як З-0-ß-■глюкуроноп1ранозид1в олванолово! кислоти та хедераген1ну, ; нових таурозид1в st-j та Sfc-K являющих собою 3-0-ß-D-r;m-роноп!ранозил-2а-0-а-1г~рамноп1ранозил- (1 —»4) -O-ß-гвнЩо-озидя олванолово! кислоти та хедораген1ну.

- ?. Встановлена будова нових таурозид!в st-ia, st-ik та ~с0_а як 3-0-р-1>-гликуроноп1ранозил-28-0-а-1г-рамноп1рано-л-(1 ~»4) -Q-ß-D- (б-О-адетил-глккоШранозил)-(1 —»6)-0-ß-D-вкоп1ранозида олванолово! кислоти та хедвраген1ну та 3-0-о- (е-0-втил-глюкуроноп1ранозил )-28-0-он1г-рамноп1ранозил-

—*4)-0-р-ГвНЦЮб103ИД Х0Д8раГ9Н1ну»

( 8. Виявлена висока 'ГемоМтична активность видШвних мо-19СН03ИДНИХ гл1козид!в. Показана 1яг1б1руюча д!я людського х>ваткового альбум1ну на процес гвмол1зу. Визначена tari-)уюча д!я гл!козид1в на процес проросту нас1ння. •

Основний 3M1CT робота викладено в публ!кац1ях:

1. Шашков A.C.,Л'ришковвц В.И., Цветков О.Я., Чирва В.Я. терпеновыэ гликозиды Hederá taurioa. XI. Строение тауро-,ов st-oA, St-н^ и st-Ha из стеблей гслвда крымского.// Хи-

природ. С09ДИН.-1Э93.-* 4.-<3.571-579.

2. Шашков A.C., Гришковец В.И., Цветков О.Я., Чирва В.Я. терпеновые гликозиды Hadara taurioa. 31. Строение тауро-эв st-0o_4, st-<3a и st-os из стеблей плвда крымского.// ая природ. со0дин.-1994.-й б.-с.агб-а28.

3. Гризгковэц В.И., Цветков О.Я., Шашков A.C., Чирва В.Я.

22 ;...' — :

Тритерпеновые гликозида Hederá taurioa. Ж Строение тауро-зидов st-i4 и st-la из стеблей шшда крымского.// Биоорган. ХИМИЯ.-1995.-т. 21.-J6 6.-C. 468г473.

4. Гршковец В.И., Цветков О.Я., Шашков А.С., Чирва В.Я. Тритерпеновые гликозида Hederá taurioa. .Ж. Строение глико-зидов st-G0_a, st-j и st-K из стеблей шшда крымского.// Химия природ. соедин.-199б.-# 6.-С. 781-787.

5. El-Tahir A.R., Grishkovets V.I., Tolkaoheva N.V., Tsvetkov 0.Ya. Hemolytic aotivity of the triterpene glyooei-des from'orimean ivy Hederá taurioa Carr. Symposium on Saponins: Chemistry, and Bioiogioal aotivity. 210th ACS National Meeting, Chioago. 1995.-Atostr.-Page АСИЫ46.

6. Chirva V.Ya., GrishkovetB V.I., Tsvetkov C.Ya., Sha-shkov A.S. Comparative Study of Some Hadara Speoies Glyoosi-de Content. Symposium on Sapónins: Chemistry and Bioiogioal aotivity. 210th ACS Rational Meeting, Chioago. 1995.-Abstr.-Page AGFD-208.

7. Цветков О.Я., Гршковець B.I., 4ipBa В.Я. - Тритерпеко-Bi глхкозида 3 стебел шшвда кримського Hederá taurioa Carr. Х2П Украхнська конфврекц!я з- орган1чно! xiMil.-Харыав. 1995.; Тези доповхдей.-ч. 3.- С. 555.

В. Гришковец В.И., Цветков О.Я., Чирва В.Я., Яковишн Л.Я., Годин С.В., Кондратенко А.Е., Арнаутоз Н.Н. Сравнительное Цитохимическое изучение видов рода плиц - Hederá х. I Всероссийская конференция по ботаническому ресурсоведенюо. -Санкт-Петербург.1996.: Тезисы докладов.-С. 82-83.

9. Гршковец В.И., Годин С.В., Цветков О.Я. Иагибирова-ние процесса прорастания семян тритерпеновыми гликозвдами из

различных органов Hederá taurioa. I Всероссийская конференция по ботаническому ресурсоведвнию. -Санкт-Петербург.1996.: Тезисы докладов.-С. 83-84.

Цветков О.Я. Тритерпеноше гликозида стеблей шяаца крымского Hederá taurioa Сагг. Диссертация в форме рукописи на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.i0 - Биоорганическая химия, хишя природных и физиологически активных веществ. Физико-химический институт им. А.В.Богатского НАН Украины./Одесса,- 1996. Защищается 9 научных работ," в которых сообщайся результаты выделения, разделений и установления структуры,21. тритерпенового' глико-зада из стеблей Hederá taurioa на основе химических и физико-химических методов. Показано, что 7 тритерпеновых глико-зидов являются новыми производными олеаноловой кислоты и хе-церагенина. Установлена гемолитическая и цктостатичеокая активность главных тритерпеновых гликозидов.

Tsvetkov О.Ya. Triterpene glycosides of- stems of Crimean vy Hederá taurioa Carr. Thesis is presented for the oandi-ate's degree, of the cheroioal soienoes by the speciality 2.00.10 - bioorganic ohemistry, ohemistry of natural and histologically active oompounds, A.V.Bogatslty Physioo-Che-ioal Institute of the National Academy of Soienoes of the kraine, Odessa, 1996. The 9 scientific puplioation are de- . ended, where the results of isolation, separation and truoturar investigation of the 21 triterpene glycosides

"rom Hederá taurioa stems on the basis of ohemioal and phy~ eiooohemioal methods have been reported. It was shown that 7 triterpenio glyoosides appear to be new derivatives of olea-nolio aoid and hederagenin. The hemolytio and oytostatio ao-tivitieB of the main triterpene glyoosides has been revealed.

KsOTOBi слова: Araliaoeae, Hederá taurioa Carr., тритвр-neKOBi глйсозида, гл1козида олванолово! кислоти та хедераге-HiHy, *Н та "С-ЯМР.